Firma Javorník bude obci Mutěnice vracet téměř půl milionu.

Po téměř třech týdnech horečních příprav se v pondělí 7.3.2016 sešla pracovní skupina složená ze zastupitelů obce a členů kontrolního výboru k prověření investiční akce “Přeložení kanalizace u Základní školy”.

Impulzem k prošetření této stavby byly připomínky, jež vznesl na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 16.2.2016 zastupitel za Svobodné Jaroslav Brožovič. Vyjádřil mimo jiné podezření, že zde byly neoprávněně vyfakturovány úkony, které nebyly vůbec vykonány a materiál, který nebyl nikdy dodán a obci tak vznikla škoda velkého rozsahu.

Starosta MVDr. Dušan Horák sice původně na jednání zastupitelstva, tvrdil, že zakázka byla realizována i vyfakturována správně, ale už 26.2.2016 rozeslal  zastupitelům prohlášení, v němž uvedl, že stavba dosud nebyla předána a nebyl předložen “změnový list včetně soupisu víceprací a méněprací” od firmy Javorník. Tím vyšlo najevo, že již zaplacená faktura není konečná a má být opravena.

Vůbec nechápu, proč starosta neřekl hned na zastupitelstvu, že faktura není definitivní a některé  položky, které jsem připomínkoval, ještě budou změněny.” kroutí hlavou Brožovič.

Z prohlášení starosty Horáka rovněž vyplývá, že navzdory rozhodnutí zastupitelstva celou zakázku prošetřit, vstoupil v jednání jak se stavebním dozorem, tak realizátorem stavby, sám. Zastupitelé za Svobodné jsou přesvědčeni, že jednal v rozporu s vůlí zastupitelstva a šetření skupiny tak mařil.

”Jestliže byla ustanovena pracovní skupina k prošetření této zakázky, nechápu, jak si starosta obce i rada mohli dovolit o vznesených připomínkách jednat za jejími zády.”  trvá na svém Přemysl Rozehnal rovněž zastupitel za Svobodné v Mutěnicích.

Nicméně výsledkem okamžitého jednání starosty Horáka je opravný daňový doklad ze dne 24.2.2016 na celkovou částku 469 288,- Kč, která má firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o. zaplatit obci Mutěnice do 26.3.2016.

Jsem rád, že firma i pan starosta uznali, že zakázka nebyla vyfakturována správně, a že se část peněz obci vrátí. Ale během šetření pracovní skupiny vyšly najevo ještě další nedostatky.” říká k tomu Brožovič.

Mezi těmito dalšími nedostatky je zejména položka za přesun  hmot, konkrétně betonu o hmotnosti 539 tun na vzdálenost 5km, za níž si firma účtuje cca 85 tisíc.

Ani stavební dozor ani zástupce realizátora stavby nám nedokázal říct, co bylo přesouváno. Bylo nám tvrzeno, že se jedná o příplatek, který do projektu zahrnul projektant stavby, ale nedává to smysl, veškeré manimupulace s materiálem na stavbě už ve faktuře uvedeny jsou. Myslím si, že stavební dozor by měl minimálně vědět, co bylo přesouváno. Bylo jeho úkolem dohlížet, zda byly reálně vykonány práce v rozpočtu i projektu uvedené, či došlo k nějaké změně.”  dodává Brožovič.

Tuto spornou položku bude starosta obce konzultovat  s projektantkou Ing. Padalíkovou.

Zástupci firmy a stavební dozor budou navíc ještě kontrolovat množství vyvezené sypaniny, které už obci jednou částečně dobropisovali.

Jsme přesvědčeni, že ještě stále obec zaplatila skládkování 140 m3 sypaniny navíc, v penězích je to asi cca 71 tisíc. Pouhým matematickým výpočtem jsme zjistili, že množství uložené na skládku je stále vyšší, než množství, které v zemi zabírá samotná kanalizace. Víc hlíny firma vyvést nemohla, jelikož jí musela zasypat kanalizaci, vzhledem k tomu, že veškerý štěrk nám v dobropise odúčtovala.” tvrdí Rozehnal.

“Navíc já osobně nejsem spokojen ani s částkou, jež nám firma nafakturovala za osazení a odstranění pažícího boxu, která je trojnásobná oproti ceníkové ceně, jež firmy normálně účtují.” dodává.

Firma Javorník argumentuje tím, že celková vysoutěžená cena zakázky tedy,  cca 1.5 milionu bez DPH za 115 metru kanalizace, byla ve výběrovém řízení nejlevnější.

Zůstává zde i spousta dalších nejasností, zejména jak mohlo dojít k tomu, že obec zaplatila fakturu, o které bylo předem jasné, že položky na ní neopovídají skutečně dodanému materiálu a pracem. A hlavně jaká opatření bychom měli zavést, aby k takovým situacím nedocházelo. Navíc jsme rovněž zvědaví na stanovisko kontrolního výboru. Shrnuje celé vyšetřování poslední zastupitel za Svobodné Josef Vagunda-Drgáč.

Tiskovou zpráva ze dne 20.3.2016

Svobodní Mutěnice, www.svobodni.mutenice.info.

Kontaktní osoba: Josef Vagunda-Drgáč, mobil: 605443839, svobodni@mutenice.info

Související texty:

Přílohy: