Účast zastupitelů na jednání rady obce zákon umožňuje

Dne 23.2.2015 se na svém zasedání Rada obce rozhodla,  vyslechnout názor stavebního dozoru  a na vlastní pěst tak prošetřit podezření p. Brožoviče, že firma Javorník na akci “Přeložka kanalizace u ZŠ” obci nafakturovala práce a materiál, který nikdy nedodala.

Ve svém zápisu Rada obce doslova uvádí: “ RO byla informována starostou obce p. Horákem a stavebním dozorem p. Krejčiříkem o investiční akci Přeložení kanalizace u ZŠ Mutěnice. “

Nutno podotknout, že zastupitelstvo obce Mutěnice (orgán Radě obce nadřízený) na svém VIII. veřejném zasedání dne 16.2.2016 ustanovilo k tomuto účelu vyšetřovací skupinu složenou ze všech zastupitelů a kontrolní komise.

Ještě před začátkem zasedání, jsme Radu obce požádali, aby tohoto jednání byli jako hosté přítomni  všichni členové vyšetřovací pracovní skupiny, kteří o to projeví zájem a zároveň jsme my zastupitelé za Svobodné svůj zájem projevili. Rada obce vzala na vědomí žádost zastupitelů p. Brožoviče, p. Rozehnala a Bc. Vagundy-Drgáče o účast na jednání Rady obce a následně účast zamítla. Odvolává se přitom na  zákon o obcích č. 128/2000Sb. §101, ale právě v tomto paragrafu odst. 1 se výslovně praví: Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.” Nechápu proč se rada odvolává na tento zákon, ale ujišťuji občany, že odmítnutí naší účasti bylo čistě rozhodnutím jednotlivých radních, neboť zákon naši účast na jednání rady přirozeně umožňuje.

A já si tedy oprávněně kladu otázky: Proč si Rada obce nepřeje účast dalších zastupitelů na tomto svém šetření přesto, že tomu zákon nebrání? A konečně proč se rozhodla bez pověření zastupitelstvem takto výrazně zasáhnout a de facto mařit práci vyšetřovací skupiny?

Z tohoto přístupu jsem osobně velice zklamán a rovněž znepokojen. Bohužel musím zároveň konstatovat, že úkol, kterým zastupitelstvo pracovní skupinu, jíž jsem členem pověřilo, totiž řádně a objektivně prošetřit tuto veřejnou zakázku, tím pádem nepovažuji za splnitelný. Další informace zde.

Přílohy:

Záznam s jednání rady obce č. 33

Žádost zastupitelů o účast na zasedání rady obce