Program

Vážení spoluobčané, 

zveme Vás k volbám do obecního zastupitelstva ve dnech 23. a 24. září 2022.

Budeme i nadále prosazovat principy přátelské a průhledné radnice a snažit se navázat na to, co se v předešlých letech v naší obci podařilo. Jsme připraveni Vám ukázat, že komunální politika je o lidech a pro lidi. Vysokou úroveň vzájemné komunikace mezi zastupitelstvem obce a občany považujeme za jednu ze svých hlavních priorit.

Hospodaření obce. Hájíme transparentnost obecního rozpočtu a podpoříme rozpočtový výhled na celé volební období, v návaznosti na plán rozvoje obce a zpracování analýzy dotačních příležitostí. Pro podporu místních spolků z grantu stanovíme jasná a férová pravidla.

Budeme podporovat: 

Investice ve skutečném veřejném zájmu. Nechceme financovat projekty zbytné, finančně nákladné a takové, které by mohly zatížit budoucí rozpočty. Před rozhodnutím o realizaci investiční akce necháme vždy zpracovat kvalitní rozpočet tak, aby nedocházelo k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

  • Stavební místa – vytvořením zasíťovaných stavebních pozemků podpoříme rodinnou výstavbu.
  • Revitalizace návsi – rekonstrukce parkoviště za podmínky zachování vzrostlé zeleně.
  • Vybudování centra sociálních služeb – vycházejících z potřeb obyvatel, chráněné bydlení, stacionář, rozšíření stávajících sociálních služeb.
  • Vybudování  vinařského informačního centra pod Búdama.
  • Vybudování zimního kluziště na hřišti za tělocvičnou.
  • Získáním Obory do majetku obce otevřeme možnost vytvoření místa pro sport i odpočinek.
  • Areál pro pořádání venkovních koncertů vybudujeme mimo zástavbu obce.
  • Nákup kogenerační jednotky na výrobu elektřiny ze skládkového plynu. Zisk z prodané elektřiny půjde do obecní pokladny.
  • V návaznosti na novou výstavbu v lokalitě za Fišmanovým zmodernizujeme a zvýšíme kapacitu čistírny odpadních vod.

Veřejné zakázky. Podporujeme a budeme podporovat místní firmy. Vhodně zpracovaným plánem rozvoje obce jim poskytneme dostatek času připravit se na výběrová řízení. Zajistíme, aby se o veřejnou zakázku mohl přihlásit každý, kdo splní odbornou způsobilost. Lze tak snížit cenu a zvýšit kvalitu dodávek. 

Podnikání. Chceme, aby průmyslová zóna byla využívána podnikateli, kteří chtějí své podnikání v Mutěnicích rozvíjet. Tím se stavíme za vznik nových pracovních příležitostí.

Udržitelné zemědělství, které nepovede ke znehodnocování půdy nebo obecního majetku. Budeme i nadále prosazovat udržení a rozšíření plochy vinic a účelné využití orné půdy s důrazem na protierozní opatření.

Školství, sport a kultura. Zaměříme se více na zkvalitnění a zefektivnění komunikace mezi školou a rodiči. Podpoříme zvýšení kapacity míst v mateřské škole. Budovu školy více otevřeme pro volnočasové aktivity dětí a rodičů. Podpoříme stávající spolky, vznik nových spolků a občanských aktivit, více dětských hřišť a vyžití pro dospívající mládež. 

Ochrana životního prostředí. Čisté životní prostředí považujeme za významnou společenskou hodnotu a závazek do budoucnosti. Nastavíme parametry provozu skládky – zbývající kapacitu ponechejme občanům Mutěnic. Nechceme další skládky v katastru obce, stejně jako zařízení na zpracování nebezpečných odpadů. Obnovíme původní protipovodňová zařízení v Oboře.

Říkáme jasné NE předraženým megalomanským projektům typu koupacího biotopu a budování  fotovoltaických elektráren na polích Mutěnic.

Leták