Archiv pro měsíc: Prosinec 2017

Časová osa: Přeložení kanalizace u ZŠ Mutěnice

2015
10.9.2015 Rada obce pověřila starostu obce zajistit výběrové řízení na přeložení kanalizace u Základní školy Mutěnice.
22.9.2015 Zastupitelé schválili 1,4 milionu korun na přeložení kanalizace.
9.10.2015 Zasedala komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
Byla vybrána firma Javorník VHS CZ, s.r.o s nejnižší nabídkou 1,5 milionu. Zápis z rady obce.
2.11.2015 Starosta podepsal smlouvu s firmou Javorník na částku bezmála 1,5 bez DPH, přestože tuto vyšší částku neměl schválenu zastupitelstvem.
23.11.2015 – 4.12.2015 Proběhli stavební práce. Kanalizace o délce 115 běžných metrů za cenu 1,5 milionu byla kompletně hotová za 11 dní.
15.12.2015

Oficiální termín ukončení celé stavby dle smlouvy.

Byl vystaven zjišťovací protokol, jímž byla stavba řádně a v termínu převzata. Stavbyvedoucí firmy Javorník, technický dozor investora obce a starosta obce Mutěnice svými podpisy ztvrdili, že stavba byla kompletně předána bez vad a nedodělků dle projektu za původní smluvenou cenu 1,5 milionu Kč. A to přesto, že starosta dle svých pozdějších prohlášení byl obeznámen, že tomu tak není a že je ve skutečnosti dodána v rozporu s projektem i objednávkou úplně jiná stavba. Do dnes nebyl předložen jediný změnový list nebo doložka smlouvy, která by nasvědčovala tomu, že se obec s firmou Javorník dohodla na levnější kanalizaci. Firma Javorník následně vystavila fakturu na celou částku 1.490.639,-

22.12.2015 Zastupitelstvo na žádost vedení obce schválilo uvolnění dalších 100 tisíc Kč na kanalizaci, které starosta neměl v rozpočtu, aby mohl zaplatit fakturu firmě Javorník. O tom, že se na kanalizaci ušetřily statisíce ani o tom, že by nám firma Javorník měla vracet jakékoli peníze starosta zastupitele neinformoval.
29.12.2015 Obec Mutěnice proplatila na starostův pokyn fakturu firmě Javorník v plné výší 1.490.639,- bez DPH.
2016
16.2.2016 Zastupitel Brožovič na veřejném zasedání zastupitelstva vznesl podezření, že obci firma vyfakturovala a obec proplatila práce a materiál, který obci firma nedodala odhadem ve výši 750 tisíc. Starosta v reakci prohlásil: „Já si myslím a nemám důvod tomu nevěřit, že dílo bylo dodáno a vyfakturováno správně“. O žádných úsporách ani změně projektu se ani slůvkem nezmínil, zato nabídl zastupitelům možnost nahlédnout do stavebního deníku, který je na obecním úřadě k dispozici. Byla ustanovena pracovní vyšetřovací skupina složená z členů kontrolního výboru a všech zastupitelů k prošetření sporné zakázky.
17.2.2016 Zastupitelé za Svobodné zjistili, že se na obci stavební deník nenachází. Starosta tvrdil, že ho má stavební dozor, stavební dozor zase tvrdil, že je ve firmě Javorník – což je v rozporu se smlouvou, ve které je ujednáno, že investor, stavební dozor a zhotovitel budou mít u sebe vždy po jedné kopii. Obec se dostala do nevýhodné situace, protože nebylo dle čeho ověřit, zda se firma dopustila nějaké chyby. Protože nejdůležitější podklad ke kontrole zůstal někde v šuplíku firmy samotné.
23.2.2016 Rada obce jednala se stavebním dozorem bez přítomnosti ostatních zastupitelů i členů kontrolní komise, kteří byli usnesením zastupitelstva pověřeni prošetřením celé zakázky. Dále starostu a stavební dozor pověřuje jednáním s firmou Javorník. O přítomnost zastupitelů na tomto jednání písemně požádali zastupitelé Svobodných. Toto jim bylo v rozporu s přijatým usnesením zastupitelstva zamítnuto. Rada obce tak znemožnila pracovní skupině řádné a objektivní prošetření zakázky.
24.2.2016

Starosta navštívil firmu Javorník spolu se stavebním dozorem. Výsledkem jednání bylo, že firma Javorník část neoprávněně fakturovaných a obcí zaplacených peněz vrátí.

Téhož dne byl vystaven dobropis v celkové výši 469.288,-Kč

26.2.2016 Starosta rozeslal prohlášení zastupitelům v němž uvádí v rozporu se svým tvrzením na zastupitelstvu 16.2. 2016 a v rozporu s jím podepsanými dokumentem z 15.12. 2015, že stavba nebyla v prosinci 2015 předána a že vystavená faktura, kterou nechal proplatit tedy ještě není konečná. Poprvé se zmínil, že věděl o úsporách při realizaci díla.
7.3.2016

Proběhla schůzka pracovní skupiny složené ze zastupitelů a kontrolní komise za účelem prošetření zakázky. Jednatel firmy Javorník prohlásil, že dobropis je konečný a že žádný další už nebude. Podle stavebního dozoru, zástupce zhotovitele i většiny zastupitelů je vše vyřešeno a tak se místo debatě o zbylých sporných položkách za statisíce, věnovali napadání zastupitele Brožoviče. Audiozáznam ze schůzky.

8.3.2016 Zastupitelé za Svobodné podali trestní oznámení na neznámého pachatele.
Na základě výše uvedeného a právní analýzy, kterou si nechali vypracovat došli k názoru, že zakázka není v pořádku, že obec nedostala všechny neoprávněně fakturované a zaplacené peníze, že v souvislosti s ní mohlo dojít ke spáchání hned několika trestných činů. A konečně že vedení obce i zbytek zastupitelů považuje celou záležitost za uzavřenou a nehodlá přijmout žádná opatření k nápravě, ani k tomu, aby se situace znovu neopakovala.Zastupitelé za Svobodné vyčerpali všechny možnosti a vzhledem k okolnostem jim nic jiného nezbývalo.
16.6.2016 Starosta předložil nový, v pořadí již druhý předávací protokol ze dne 11.5. 2016. Nyní má obec jednu kanalizaci dvakrát předanou. Již podruhé všechny zainteresované osoby svými podpisy přejímají dílo bez vad a nedodělků, tentokrát o půl milionu levněji. Položky fakturace rozporované Svobodnými nejsou zohledněny.
20.12.2016 Rada obce předložila zastupitelstvu a zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy s názvem „Předání vlastnického práva k dílu“. V původní smlouvě o dílo se obě strany dohodli, že dílo je od samého počátku ve vlastnictví obce. Dílo bylo rovněž obci řádně předáno a to rovnou dvakrát. Podle právní analýzy  advokátní kanceláře Skoumal a Pilný s.r.o tento dodatek rozhodně neslouží k předání vlastnického práva, neboť již není co předávat – kanál vždy byl, je a bude ve vlastnictví obce. Dle právního rozboru je účelem tohoto dodatku pouze ztížit vymáhání zbylých sporných položek a případného penále za pozdní předání.
2017
21.2.2017 Policie po ročním důkladném vyšetřování případu zahájila trestní stíhání proti stavebnímu dozoru f. Javorník, technickému dozoru investora a starostovi obce. Krom toho vyzvala obec Mutěnice, co by poškozeného k přihlášení škody, kterou jí měly trestně stíhané osoby svým jednáním způsobit a to nejpozději do prvního stání u soudu.
3.5.2017

Zastupitelé za Svobodné zaslali radě obce výzvu, aby se obec přihlásila k soudu o náhradu škody. Součástí byly i podklady pro výpočet náhrady škody. Sporné položky, které dle jejich názoru zainteresované osoby obci stále dluží, dosahují výše cca 480 tisíc.

Zastupitelé za Svobodné rovněž požadují, aby byl advokát Mgr. Pavel Jurečka nahrazen ve funkci zmocněnce poškozeného v řízení, kde poškozeným je obec Mutěnice. A to z důvodu pochybností, zda řádně hájí zájmy obce.

3.10.2017 Zastupitelstvu byl předložen znalecký posudek, který tvrdí, že sporné položky neexistují, že firma Javorník nám dluží už jen 12 tisíc V posudku, který si nechala rada obce za 42 tisíc korun zpracovat a který by měl sloužit jako podklad k vymáhání případné škody, se nás znalec snaží přesvědčit o velmi zvláštních věcech. S cílem vyvrátit podezření Svobodných o existenci škody v řádu statisíců tak například tvrdí, že firmou fakturovaných 85 tisíc za dopravu jednoho kamionu materiálu ze Strážnice do Mutěnic, je naprosto v pořádku. Že bezmála 300 tisíc které si firma Javorník účtovala za ochranu svých pracovníků pomocí pažení výkopu je v pořádku a to i přes to, že na fotografiích dodaných stavebním dozorem jsou zachyceni dělníci při montážních pracích bez osazeného ochranného pažení. Dále že hlína při svém odkopání ztrojnásobí svůj objem – takže kdo ryjete zahrádku 25cm dlouhým rýčem, připravte se, že vám záhonek nabobtná do výšky 50 cm nad terén.
10.10.2017 Zastupitelé za Svobodné zaslali podnět na radu obce, ve kterém vznášejí svoje připomínky ke znaleckému posudku, aby jej mohla reklamovat a znovu vyzývají, aby obec přihlásila k soudu všechny sporné položky.
26.10.2017 Státní zástupce podal u soudu obžalobu na starostu obce z přečinů Porušení povinnosti při správě cizího majetku a Zneužiti pravomoci úřední osoby. Stavebního dozora firmu Javorník a technického dozora investora žaluje z napomáhání. Orgány činné v trestním řízení po 1,5 roku trvajícím prověřování došli k závěru, že zakázka „Přeložka kanalizace u ZŠ“ není v pořádku a dala tak zapravdu Svobodným.
Okresní soud nařídil první stání ve věci na dny 13. a 14.12.2017.
2018
Okresní soud odložil první stání ve věci na dny 24. a 25.1.2018.

Ať již soudy dopadnou jakkoli, my budeme i nadále podnikat všechny zákonné kroky k tomu, aby obec dostala zpět všechny peníze, o kterých jsme přesvědčeni, že byly obci fakturovány neoprávněně. Stejně tak se budeme zasazovat o přijetí opatření aby se podobná situace již znovu neopakovala.

dům č. 262, ul. Slovácká

Zachraňovat dům vedle knihovny?

V roce 2014 rozhodlo bývalé zastupitelstvo, že obec koupí od p. Charuzy dům č.p. 262 na ul. Slovácká vedle knihovny za bezmála 1 milion korun.

Na jaře 2015 rada obce oslovila zastupitele, aby předložili své návrhy na využití tohoto objektu. Návrh zastupitele Přemysla Rozehnala na vybudování kluboven pro místní spolky, přednáškovou místnost pro místní knihovnu, stejně jako návrh bývalého zastupitele Ladislava Trávníka na infocentrum rada obce následně schválila. Návrh zastupitelky Zdeňky Puškelové na cukrárnu nikoli.

V prosinci roku 2015 byla pořízena studie, která odhadovala náklady na kompletní rekonstrukci celé budovy a realizaci schválených návrhů na 2 miliony korun.

Na podzim tohoto roku byl zastupitelům předložen projekt, který  nově počítá s částkou na rekonstrukci domu v celkové výši cca 6,5 milionu korun.

Celý dům byl od samého počátku v technicky i dispozičně velice nevyhovujícím stavu a tak pouze izolace vlhkých zdí, demontáž nevyhovující podstřešní izolace spolu se sádrokartony a další bourací práce vyjdou téměř na 1 milion korun. Dále bude třeba vyměnit elektroinstalaci, plynovou přípojku, kanalizaci včetně přípojky, vodo-topo. Bude třeba vybudovat nová schodiště, podlahy, omítky, střechu, okna i dveře, zateplit fasádu i podkroví. S trochou nadsázky lze říci, že zůstane pouze hrubé obvodové zdivo a i to bude třeba sanovat proti vzlínající vlhkosti.

Cena navíc není konečná. Rozpočet  neobsahuje  inventář ani rezervu na případné vícepráce.

Co si o celé investici myslíte?

Dokumenty