Podnět pro kontrolní výbor – nerespektování usnesení zastupitelstva

Myslíme si, že starosta měl ve věci investiční akce „Přeložka kanalizace u ZŠ“ zastupitelstvo na veřejném jednání věcně a pravdivě informovat, nikoliv mlčet a následně jednat v rozporu s jeho jasně vyjádřenou vůlí věc prošetřit. Nechceme, aby se praxe ignorování  nebo  obcházení usnesení zastupitelstva stávala v Mutěnicích standardem, proto jsme podali ke kontrolnímu výboru následující podnět. Možnost připojit se k tomuto podnětu jsme nabídli i ostatním zastupitelům.

Kontrolní výbor obce Mutěnice
Zastupitelé obce Mutěnice

Josef Vagunda-Drgáč
Přemysl Rozehnal
Jaroslav Brožovič

2016-04-09

Podnět k prošetření

Vážení členové kontrolního výboru na VIII. zasedání zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 16.2.2016 uložilo zastupitelstvo  kontrolnímu výboru a všem členům zastupitelstva  prošetřit připomínky pana Brožoviče stran investiční akce přeložka kanalizace u základní školy.

Rada obce však na svém jednání  dne 23.2.2016, šetřila tuto věc za účasti stavebního dozoru, v rozporu s tímto usnesením, sama. Dále pak starosta obce, dle svého vyjádření ze dne 26.2.2016, jednal v této věci i se zástupci  dodavatele stavby firmou VHS-Javorník.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo rozhodlo s asistencí kontrolního výboru, prověřit tuto zakázku, jak po stránce její fakturace, tak po stránce technické (viz vznesené připomínky pana Brožoviče) jsme toho názoru, že k jednáním se stavebním dozorem a poskytovatelem stavby nemělo vůbec dojít bez účasti kontrolního výboru a členů zastupitelstva.

Tímto žádáme kontrolní výbor obce, aby se vyjádřil zda uvedené jednání starosty a rady obce bylo nebo nebylo v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva obce.