IX. jednání obecního zastupitelstva – dekotaminační plocha Rokytí

Dne 12.4. 2016 obdrželi od nás zastupitelé mailem podklady k projednání námi navrženého bodu programu týkající se úniku látek z dekontaminační plochy Rokytí do okolí. Materiál obsahuje, jak fotodokumentaci, tak videa, která nebude možno prohlížet přímo na zastupitelstvu. Zajímá-li Vás tento problém zpřístupňujeme nyní vše veřejně. Upozorňujeme rovněž, že k této problematice se vyjádřila i firma ENVISERVIS s.r.o. Její vyjádření je součástí materiálů pro zastupitelstvo a mělo by se objevit na webu obce.

Vážení kolegové zastupitelé,

dovolujeme si nyní znovu otevřít problém dekontaminační plochy v Rokytí, neboť se domníváme, že momentální situace bezprostředně ohrožuje životní prostředí. V současné době kapaliny z této plochy znovu bez kontroly vytékají na sousední pole, jak dokládají námi přiložené fotografie a videozáznamy. Ovšem stav zařízení je podle našeho názoru dlouhodobě nevyhovující, na což rovněž přiložené záběry i fotografie ukazují.

Historie dekontaminační plochy Rokytí

V roce 2001 stavební úřad svým rozhodnutím povolil změnu užívání bývalého polního hnojiště v Rokytí na dočasnou dekontaminační plochu bez nutných stavebních úprav. (Zdroj)

Rozhodnutí bylo v rozporu se stanoviskem Odboru životního prostředí Městského úřadu v Hodoníně, který požadoval stavební úpravy, zajišťující nepropustnost plochy (cituji: Stavebními úpravami hnojiště a silážního žlabu bude zajištěna nepropustnost skladovacích ploch pro závadné látky ve smyslu § 3, vyhl. Č. 6/1977 Sb., Okresní úřad Hodonín – referát životního prostředí, ze dne 13.6. 2001).

Dále stavební úřad pochybil v tom, že:

  • nezkoumal, zda je změna užívání v souladu s tehdy platným Územním plánem obce Mutěnice,
  • neinformoval vlastníky pozemků pod dekontaminační plochou o stavebním řízení, nezahrnul je v rozporu se zákonem mezi účastníky řízení,
  • neoslovil správce přilehlého lesa, v jehož ochranném pásmu se zařízení nachází.

Celou situaci na posledním zastupitelstvu výstižně shrnul autor územního plánu Ing. arch. Ivo Kabeláč, když na otázku, zda měl úřad povolující tyto dekontaminační plochy zkoumat soulad s územním plánem prohlásil, cituji:

Já nevím jakými cestami, jsou přinejmenším podivné ty cesty. Je pravda, že ty žlaby v tom poli existovaly jako součást velkovýroby zemědělské krajiny, takto to bylo chápáno a nebyla to nikdy stavba, která byla evidována. Nevím jak tam vznikly, asi načerno  někdy v minulém čase. Ten povolovací proces je mi záhadou .“ (Zdroj)

Současný stav

Na ploše bývalého polního hnojiště je v plném provozu dekontaminace nebezpečných odpadů a zároveň zde probíhají jakési dílčí stavební úpravy. Plocha, na které je nebezpečný odpad uskladněn po celou dobu provozu od roku 2001 až do dnešních dnů, neodpovídá  popisu v Integrovaném povolení (Zdroj).

Chybí  zejména jakékoli hydroizolace, které by měly bránit v úniku nebezpečných látek v podobě tekutých výluhů mimo zařízení.

Záběr č.1 ukazuje, že v současné době dokonce kapaliny zcela bez kontroly  povrchově vytékají na vedlejší pole.

Záběr č.7, ze kterého je patrné, že dekontaminační plocha tvoří pouze vrstva hrubého kameniva krytá zvětralým asfaltobetonem.

Stejný stav je vidět i na videozáznamech č. 2, a č. 3.


Na záběru č.4, záběru č. 5 a záběru č. 6,  jsou mimo dekontaminační plochu viditelné louže rezavé zapáchající tekutiny.Z fotografie č. 5 z 8.5.2015 a záběru č. 8 z léta 2014 je patrné,

že ani provizorní opravy “zalátáním” betonem, které firma ENVISERVIS realizovala v létě 2014 ani zdaleka nezajišťují těsnost plochy a nepřinášejí kýžený efekt zlepšení nepropustnosti plochy na které se skladuje nebezpečný odpad, tak jak to požadoval již v roce 2001 odbor životního prostředí Městského úřadu v Hodoníně (rok po opravě v tom samém místě skrze škvíry v betonu stále vyvěrá černá olejovitá tekutina).

Toto nás  vede k podezření, že po celou dobu provozu plochy unikají  nebezpečné látky  mimo dekontaminační plochu  vsakováním vinou absence již zmiňované hydroizolace.

Z fotografii č. 1 z 29.12. 2014 a č. 2, 10.1. 2015, a z fotografie č 4. z 24.3. 2016, na kterých jsou jámy vyhloubené provozovatelem plné kapaliny, senzoricky shodné s tou na dekontaminační ploše vyplývá, že firma ENVISERVIS není schopna tento problém ani po roce svými provizorními opravami účinně vyřešit a tekutina se stále ve velkém množství v podloží nachází. Tato kapalina tlačí z vnější strany i na dodatečně namontovanou hydroizolaci záchytné jímky viz foto č. 3, pořízené dne 24.3. 2016.

Foto č. 1 - 29.12. 2014

Foto č. 1 – 29.12. 2014

Foto č. 2 - 10.1. 2015

Foto č. 2 – 10.1. 2015

Foto č. 4 - 24.3. 2016

Foto č. 4 – 24.3. 2016

Foto č. 3 - 24.3. 2016

Foto č. 3 – 24.3. 2016

Shrnutí a řešení

Podle nás je zcela zřejmé, že je technicky nereálné dovybavit celou stávající plochu chybějícími hydroizolacemi (musela by být prakticky od základu znovu vystavěna).

Jak naznačují pořízené videozáznamy, fotografie i zkušenosti z minula, bez zajištění těsnosti plochy hydroizolacemi, představuje nebezpečný odpad na ploše skladovaný  potencionálně vážné ohrožení pro životní prostředí (podzemní vody, přilehlý biotop suchého poldru).

Firma ENVISERVIS navzdory opakovaným sankcím ze strany kontrolních orgánů do dnešního dne zásadním způsobem nesnížila rizika úniku nebezpečných látek – z ústního vyjádření provozovatele plochy s její izolací ani do budoucna nepočítá.

I s přihlédnutím k tomu, že tyto provozy nepřinášejí obci krom opakovaných havárií a již zmíněných rizik žádný profit finanční, ani co se zaměstnanosti týče, je podle našeho názoru naší povinností učinit kroky k zastavení nakládání s nebezpečným odpadem na těchto plochách. Příležitost k tomuto jsme měli nedávno.

Pan starosta na XXIV. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice 2.9.2014 přečetl část dopisu z JMK, cituji:

Obec Mutěnice integrované povolení zrušit nemůže,  v případě projednávání změny integrovaného povolení má však možnost zaslat návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení.

Dále uvedl, cituji:

“My jsme zaslali dopis JMK, že v případě, že firma ENVISERVIS bude žádat o změnu integrovaného povolení, ať nás o tom dopředu informují a že chceme být účastníkem řízení.”

Dne 11.3. 2016 JMK vydal rozhodnutí o Změně integrovaného povolení č.1 pro Dekontaminační plochu Rokytí. Ovšem v rozporu se zákonem o tomto řízení obec Mutěnice jako účastníka řízení neinformoval.

Nicméně pro obec, pokud bude chtít, není nic ztraceno viz právní názor odborníků z Ekologického právního servisu a své připomínky může stále vznést, cituji:

Ve Vaší druhé otázce se ptáte, zda JMK pochybil, když neurčil obec jako účastníka řízení. Dle zákona č. 74/2002 Sb., o integrované prevenci je obec, na jejímž území se zařízení nachází, vždy účastníkem řízení a to i v případě, jedná-i se o nepodstatnou změnu. Opomenul-li však úřad obec jako účastníka řízení, jedná se o pochybení JMK, avšak nezakládá to automaticky nezákonnost vydaného povolení. Obec má v tomto případě možnost podat dodatečné vyjádření/odvolání jako opomenutý účastník. Pokud však obec vyjádření nepodá, nezakládá to nezákonnost povolení. Doporučujeme předložit návrh na zařazení příslušného bodu na jednání zastupitelstva a hlasovat o tom, zdali obec vyjádření podá či nikoli.

S pozdravem a přáním všeho dobrého.

Vojtěch Dědek
Právní poradna Frank Bold

Ovšem je zřejmé, že právní stránka problematiky ochrany životního prostředí a ochrany obce proti úmyslnému či neúmyslnému pochybení Krajského úřadu v otázkách životního prostředí je složitá a specifická, navrhujeme proto, aby bylo nejdříve zadáno zpracování právní analýzy celého problému odborníky specializujícími se na problematiku životního prostředí (jako je např. Ekologický právní servis).

Věříme, že Vám všem stejně jako nám leží na srdci zájmy obce v oblasti ochrany životního prostředí v Mutěnicích, že podpoříte naši iniciativu řešit letitý problém dekontaminačních ploch firmy ENVISERVIS a že společně najdeme způsob, jak jej jednou pro vždy vyřešit.

Jáma vyhloubená provozovatelem.

Jáma vyhloubená vedle dekontaminační plochy plná prosakující tekutiny, foto Čisté Mutěnice, z.s.