Zastupitelé podpořili předražené investice i nevýhodnou smlouvu.

Prosincové zastupitelstvo se neslo nejen ve znamení schvalování rozpočtu obce na rok 2017. Proběhla i další bouřlivá debata nad již rok táhnoucími se nesrovnalostmi v investiční akci „Přeložka kanalizace i ZŠ”

Smlouva o převodu vlastnického práva  – Přeložka kanalizace u ZŠ

Vedení obce společně s právníkem, kterého si najali, se nás rozhodli už podruhé přesvědčit, že dílo „Přeložka kanalizace u ZŠ“, které je řádně předáno (dokonce dvakrát) a zaplaceno (dokonce přeplaceno), je pořád majetkem firmy Javorník. A to i přesto, že se ve smlouvě o dílo obě strany výslovně dohodly, že toto dílo bude od započetí prací majetkem obce MutěniceCo se tedy pod touto kamufláží ve skutečnosti skrývá?

Jaroslav Brožovič na únorovém zastupitelstvu vznesl podezření, že starosta obce v prosinci 2015 podpisem pod zjišťovací protokol převzal a následně zaplatil firmě Javorník dílo, které neodpovídalo projektu, objednávce ani faktuře a že tak obci vznikla škoda minimálně 800 tis. korun. Starosta mu odpověděl: “ta stavba, která byla provedena, se domnívám a nemám důvod tomu nevěřit, byla provedena a vyfakturována správně”. Jen pár dnů poté starosta v rozporu s dokumenty i svým předchozím tvrzením sdělil zastupitelům a následně veřejně  do médií prohlásil, že dílo ještě není hotovo, že není předáno a že ještě není definitivně zúčtováno. V Mutěnickém zpravodaji pak podezření Jaroslava Brožoviče označil za nedorozumění.

Firma Javorník mezitím vrátila za nedodaný materiál a práce obci část peněz, tedy necelých 500 tis. korun.

V květnu 2016 p. starosta znovu, již podruhé v řadě dílo převzal (protokol zde). Jenomže to mělo háček. Pokud by platila “pohádka”  starosty obce o “přešlapu”  zastupitel Jaroslava Brožoviče  a kanalizace byla předána až v květnu, dlužila by obci firma Javorník krom zbývajících peněz za nedodané práce také penále za pozdní předání.

Obec se hlasy většiny zastupitelů touto smlouvou vůči firmě Javorník zavázala nevymáhat penále za pozdní předání díla (cca 700-900 tis.) a vratku peněz za nedodané položky ve výši cca 300 tis.

Nezabraly argumenty naše, ani argumenty přizvaného nezávislého právníka. Zastupitelům nevadilo, že je dílo od počátku majetkem obce, že u žádné předešlé investiční akce jsme vlastnické právo takto nepřeváděli ani to, že smlouva obsahuje tvrzení, která jsou nyní předmětem policejního vyšetřování. Neprošel dokonce ani kompromisní návrh zastupitele Rozehnala na schválení pouze „holé“ smlouvy o převodu vlastnictví bez vložených ustanovení o vzdání se veškerých nároků vůči firmě Javorník.

Většina zastupitelů budila dojem, že byli již dlouho před zasedáním rozhodnuti, jak budou v této věci hlasovat. Těžko odhadnout, zda to byl projev naprosté ignorance, nebo se jen řídili pořekadlem “Koho chleba jíš, toho píseň zpívej” a to bez ohledu na zájmy obce.

Nyní nezbývá, než si počkat na výsledky policejního vyšetřování. A pokud se potvrdí podezření, že obec byla jednáním osob odpovědných za průběh zakázky a nyní i zastupitelů poškozena, zasadíme se, aby se všechny peníze vrátily do obecní pokladny a to i za cenu, že půjdou z jejich soukromých kapes.

Rozpočet obce na rok 2017

Pro návrh rozpočtu na letošní rok jsme ruku nezvedli. Odhlédneme-li od zjevné (ne)užitečnosti některých investic. Špatný je celý proces jejich schvalování. Vadí nám, že investiční akce nejsou včas zveřejňovány. V rozporu s usnesením zastupitelstva nejsou veřejnosti k dispozici dokonce ani po schválení rozpočtem.

Nad jednotlivými položkami je vedena nulová diskuse jak se zastupiteli, tak s veřejností a to se bohužel neblaze odráží na jejich kvalitě.

 • Rozhledna bude. Co naplat, že z ní nebudou vidět ani Mutěnické Búdy, ba dokonce ani polovina obce samotné a že ze země jde vidět to samé, co půjde vidět z jejího vrcholu. Co na tom, že se bez nadsázky jedná o nejdražší 9 m dřevěnou, 100% z obecního rozpočtu financovanou rozhlednu v celé ČR. 11 z 15 zastupitelů nevadí, že budou potřeba peníze např. na přípravu stavebních míst „za Fišmanovým“.

Když neprošel protinávrh vyřadit tuto investici z rozpočtu, ba ani postavit rozhlednu do 1 mil. korun, jako je to u staveb takových parametrů obvyklé v mnohem bohatších městech a obcích, bylo jasné, že se dlouholetý sen starosty obce letos stane skutečností.

 • Sanace suterénu KD (ponorky) za 9 mil. bude také. K tomuto projektu a průběhu jeho schvalování máme zásadní výhrady. Blíže jsme o tom informovali zde.
 • Veřejné záchody u amfiteátru za 2 mil. budou. K tomuto projektu v ceně průměrného rodinného domu opět žádné informace zastupitelstvu předloženy nebyly.
 • Příspěvek obce na schody do kostela farnosti Mutěnice ve výši 3 mil. bude.
 • Dětské hřiště za 2 mil. bude. Snad již brzy.
 • Chodník na ul. Školní v úseku Lipová – Tržní nebude. S touto námi navrhovanou investiční akcí rozpočet nepočítá, bylo nám přislíbeno zpracování studie.
 • Řešení odtokových poměrů na ul. Slovácká, Malá strana, Nádražní nebude. Na přímý dotaz p. Rozehnala p. Bíza odpověděl, že tato položka v rozpočtu na rok 2017 není, protože se projekt dolaďuje.

Doufejme, že se tato důležitá součást protipovodňových opatření stihne doladit a realizovat do prvního vydatnějšího deště, v opačném případě očekáváme, že místostarosta jako osoba před více než 2,5 lety radou obce zmocněná a odpovědná za řešení odtokových poměrů na ul. Slovácká vyvodí osobní důsledky.

 • Odbahnění rybníku na Rokytí nebude. Nicméně rada obce dne 28.12.2016 pověřila starostu obce zahájit jednání o možnostech odbahnění rybníka Rokytí.
 • Navýšení grantu pro spolky bude. Na základě našeho návrhu se rozpočet  navýší z 250 na 350 tis. Jsme přesvědčeni, že občanské spolky jsou pro obec důležité a proto jsme původně navrhovali navýšení na 500 tis.
 • Navýšení odměn zastupitelům bude. Hlasovali jsme proti tomuto návrhu.
 • Kamerový systém bude. Tento pozměňovací návrh zastupitele Dubiny jsme podpořili. Zbývá ještě dořešit konkrétní umístění kamer – dovedeme si představit, že by minimálně jedna z nich zabírala váhu na skládce TKO v Hraničkách.

Doprava na ulici vinařská

Zde se zastupitelstvo na náš popud zabývalo otázkou, zda a jak zklidnit dopravu na ulici Vinařská.

Z této lokality se stále více stává kulturní a oddechové centrum obce s množstvím cyklistů, pěších a to i alkoholem posilněných a v neposlední řadě i rodičů s malými dětmi – těchto přibude s vybudováním nového dětského hřiště vedle “umělky”. Navrhli jsme proto, aby v úseku od parkoviště vedle “záchranky” až po křižovatku s Prostřednicí, byla snížena maximální povolená rychlost na 30 km. Rada obce na svém zasedání dne 28.12.2016 pověřila místostarostu zahájit jednání ve věci zklidnění dopravy na ulici Vinařská.