Zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Komentář k XX. veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice

Dění na posledním zastupitelstvu by se dalo volně parafrázovat do vět „nesmí projet za žádnou cenu“ a „nebyl čas ptát se kdo je kdo“. Roli muže s brašnou si tentokrát „střihly“ návrhy zastupitele Josefa Vagundy a protože se skupina členů vládnoucí koalice soustředila na výpady vůči opozici, nikomu nezbyl čas zabývat se jejich podstatou.

Josef Vagunda na XX. zastupitelstvu konaném dne 17.4.2018 přednesl pozměňovací návrh ke schvalovanému rozpočtovému opatření č.2. Kdy požadoval, aby byly výdaje povýšeny o 310 tisíc na pořízení ozvučení sálu kulturního domu. S tímto podnětem se před nedávnem na radu obce obrátily spolky SAM Mutěnice, Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři z Mutěnic, Divadelní spolek Mutěnice a Chasa Mutěnice. Rada obce na svém 83. zasedání rozhodla, že tuto položku zahrne až do návrhu rozpočtu až na rok 2019. Nevidíme jediný důvod, proč by se tato investice měla o rok odkládat. Ozvučení sálu KD případně amfiteátru Pod Búdama je pro pořádání akcí nezbytné a jen zmiňované spolky za něj ročně utratí 80 tis. Návratnost se tedy pohybuje v řádu několika málo let a vzhledem k dosavadním investicím do obou kulturních zařízení je zcela zanedbatelná.

Místostarosta alespoň přislíbil, že se danou věcí bude rada obce znovu zabývat při svých jednáních se spolky a že zde vidí možnost zahrnout výdaj do rozpočtového opatření na dalším zastupitelstvu. Tak snad se všechno stihne alespoň do podzimu a toto další zbytečné zdržení nijak zásadně neovlivní například připravované premiéry Mutěnických ochotníků.

Dále Josef Vagunda navrhoval, aby se oprášil 18 let starý projekt Vinařského turistického infocentra v lokalitě Pod Búdama. O jeho přínosu pro rozvoj vinařství a celé obce podrobně psal již v jarním výtisku Mutěnického zpravodaje, toto znovu zopakoval na zastupitelstvu.

Navrhoval, aby se nechala vypracovat nová aktualizovaná projektová dokumentace. Jednak s ohledem na nový stavební zákon. Jednak aby bylo případně možno čerpat dotaci až do výše 50% uznatelných nákladů. A také s přihlédnutím k faktu, že původní projekt obsahoval  veřejné záchody, které jsou nyní realizovány samostatně za amfiteátrem.

Toto bylo rovněž většinou zastupitelů odmítnuto s odůvodněním, že infocentrum je již součástí projektu rekonstrukce domu č. 262 na ul. Slovácké vedle knihovny. Přesto věříme, že až se zastupitelům v klidu v hlavách tzv. rozleží o co p. Vagundovi šlo, dočká se i tato 18 let odkládaná investice své realizace a infocentrum nakonec nebude mezi obytnými domy, ale tam kam patří. Mezi sklepy Pod Búdama.

Z iniciativy zastupitele Petra Blahy se následně debata stočila k nepravomocnému rozsudku v kauze kanalizace u ZŠ. K tomuto jsme vydali podrobnou tiskovou zprávu ZDE.

Na závěr z pozice občana vystoupil se svou kritikou vůči vedení obce p. Krupica. Uvedl, že ani po dvou letech jednání, nemá v obci kde parkovat s autobusem. Uvedl, že v okolních obcích se toto podařilo vyřešit bez problémů. Dále vytýkal obecnímu strážníkovi p. Dubinovy jeho údajný liknavý přístup ve věci.

K tomuto můžeme uvést pouze, že ČSAD Hodonín je komerční subjekt. Že obec Mutěnice za dopravní obslužnost platí a není povinna této firmě zdarma zajišťovat parkování pro její vozidla. Je ale škoda, že se u nás ani po letech nepodařilo dospět k nějaké oboustranně akceptovatelné dohodě s touto firmou. Ten autobus musí někde stát a není pravda, že obec nedisponuje žádnými vhodnými pozemky. Zkrátka kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.