Změnu ano, ale hlavně to nepřehánějme

tak by se dal okomentovat návrh nového jednací řádu zastupitelstva obce Mutěnice, jehož kompletní text zveřejňujeme dle našeho slibu v odkazu níže.

Zásadní odstavec, který by měl přinést občanům avizovanou změnu se nachází v článku II bodě 3. kde se praví, že :   O místě, době konání a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje starosta občany obce, v souladu se zákonem o obcích a v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, alespoň 7 dnů před navrženým termínem zasedání zastupitelstva na úřední desce OÚ a dále prostřednictvím www stránek obce, spolu s podklady pro jednání zastupitelstva, pokud jejich zveřejnění není v rozporu s platnými právními předpisy.

Toto by mělo občanům umožnit, aby se dostali k podkladům jednání zastupitelstva.  Ale to je také vše. Pomineme-li fakt, že jmenovité hlasování, zejména rady obce, není  některým našim zastupitelům vůbec po chuti, jinak řečeno by se atmosféra kolem této otázky dala vyjádřit slovy klasika “Kujme pikle, kujme pikle, obvyklé i neobvyklé, kujme pikle, pikle kujme, snad se pikle s piklí ujme.”, ptáme se, kde je zbytek?

Náš původní návrh počítal i se zveřejněním zápisů z jednání rady obce a z jednání všech komisí do pěti pracovních dnů po jejich konání. Rovněž v článku IX. návrhu nového jednacího řádu, kde se mluví o zápisu ze zasedání zastupitelstva jakékoliv zmínka o jeho uveřejnění na internetu schází, ačkoliv bychom ji tam logicky očekávali, má-li dokument být skutečně aktuální.

Věřme, že zastupitelstvo tento návrh řádně prodiskutuje, doplní či upraví a nový jednací řád  povede ke zlepšení informovanosti občanů o činností jimi volených zástupců.

Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva obce Mutěnice