Ve hře je dalšího půl milionu. Bude místostarosta peníze nárokovat?

V souvislosti s trestním stíháním MVDr. Dušana Horáka pro Porušení povinnosti při správě cizího majetku a Zneužití pravomoci veřejného činitele ve věci zakázky “Přeložka kanalizace u ZŠ” byla obec Mutěnice vyzvána policejním orgánem, aby se připojila k trestnímu řízení a přihlásila případnou škodu, kterou jí obviněné osoby měly způsobit. Rada obce následně pověřila místostarostu Petra Bízu, aby v této věci postupoval společně s Mgr. Jurečkou.

“Starosta zaplatil firmě Vodohospodářské stavby Javorník fakturu za materiál a práce, které nikdy nedodala. Celková částka faktury byla téměř ve výši 1,5 mil. Necelý půl milion se obci Mutěnice vrátil až po naší intervenci, po více jak třech měsících, po které jej považuji za „ukradený“, říká zastupitel za Svobodné Josef Vagunda-Drgáč.

Jsem přesvědčen, že takhle se prostě hospodařit s obecním majetkem nemá a nesmí. Pokud se v tomto mýlím, svoji rezignaci na funkci zastupitele jsem už veřejně nabídl”, dodává Vagunda-Drgáč.

”Jsem toho názoru, že firma Javorník nevrátila zdaleka všechny neoprávněně vyfakturované peníze“, říká zastupitel za Svobodné Jaroslav Brožovič.

“Jsem na pochybách, že Mgr. Jurečka, autor doložky ke smlouvě o dílo, (tzv. Smlouvy o převodu vlastnického práva), ve které se obec smluvně zavazuje, že po firmě Javorník nebude vymáhat další pokuty ani platby za nedodané položky, bude nyní dostatečně aktivně hájit obecní zájem a vymáhat po firmě Javorník další škodu”, říká rovněž zastupitel za Svobodné Přemysl Rozehnal.

Navrhli jsme proto radě obce, aby obec zastupoval Mgr. Hon, který je důkladně obeznámen s celou záležitostí a díky jehož práci má nyní obec vůbec nějakou šanci se dalších náhrad škod domoci. Bohužel tento náš podnět rada obce všemi pěti hlasy zamítla. Proti našemu návrhu hlasoval i trestně stíhaný starosta Horák. Je zcela zjevné, že jakožto osoba v této věci stíhaná je jednoznačně ve střetu zájmů a proto se měl hlasování zdržet.

Rovněž jsme radě obce Mutěnice písemně sdělili, že obci již vrácených 469 288,- Kč nepovažujeme za částku, která by odpovídala veškerým nárokům obce Mutěnice. Částka vzešla z jednání dnes trestně stíhaných osob, což zásadním způsobem znevěrohodňuje jimi učiněné závěry. Soudem uznaná škoda má mimo jiné vliv i na výši trestu.

Námi zaslaný dokument “Podklady pro výpočet náhrady škody a výzva k připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody”, obsahující soupis sporných položek za dalších cca 485 tis., vzala rada obce na vědomí a podstoupila p. Petru Bízovi (pozn.: není vyloučeno, že se dokument stane součástí spisu probíhajícího trestního řízení a proto jej zatím  nemůžeme zveřejnit).

Budeme bedlivě sledovat, jak se pan místostarosta a rada obce k celé věci postaví. Zda přihlásí veškeré sporné nároky a o konečné výši škody nechají rozhodnout nezávislý soud a nebo svévolně určí, že další, námi vyčíslené položky, na které od počátku poukazujeme, nepřihlásí.