Hrozí Mutěnicím opakování záplav z minulých let?

Od zahájení našeho působení v zastupitelstvu se aktivně podílíme na řešení povodňové situace v Mutěnicích. Předložili jsme řadu podnětů jednak přímo na zastupitelstvu, jednak na radu obce. Pojďme společně zrekapitulovat, co se v této věci už povedlo a co je ještě nutné dotáhnout do konce.

Je zrealizováno

Byly nainstalovány mechanické česle na kanalizační vpusti za pomníkem padlých. Původní pevné česle se zanášely nečistotami. Nebylo v lidských silách je během prudkého vzedmutí potoka účinně odstraňovat a voda netekla potrubím, nýbrž po ulici. Zda bylo nakonec p. místostarostou a dodavatelskou firmou vybráno správné technické řešení, ukáže až první vydatnější déšť. Fotogalerie zde.

Obec ve spolupráci s Lesy České republiky vyčistila koryto potoka v Oboře od náletových dřevin a vyvrácených stromů. Jsme rádi, že LČR plní svůj slib, který nám dal jen pár dnů po naší výzvě k řešení situace, hned při naší první schůzce v Oboře p. lesní správce Ing. Karel Ondráček. Fotogalerie zde.

LČR na vlastní náklady  opravují hrázku a zajišťují svah pod hřbitovem. Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme p. Ing. Karla Ondráčka kontaktovali. Zde vinou nezájmu jak ze strany obce, tak LČR 2-3 desetiletí zanedbávané údržby, akutně hrozily největší škody. Fotogalerie zde.

Bude realizováno

V letošním roce bude realizován projekt řešení odtokových poměrů na ul. Slovácká. Zde je nutné podotknout, že tento projekt má i přes naše opakované naléhání téměř tříleté zpoždění. Po nějakou dobu to dle vyjádření místostarosty vypadalo, že se vůbec nebude realizovat. Koneckonců ani v letošním rozpočtu obce se tato položka neobjevila. I přes jisté výhrady k projektu, jsme připravení realizaci této investiční akce podpořit. Doufajíce, že zde už lidé nebudou muset vytahovat bahno se svých domovů a zahrad. Projekt zde.

Není realizováno

Žádost o převedení Obory do majetku obce Mutěnice. K dnešnímu dni nebyl ze strany vedení obce podniknut žádný oficiální krok k tomu, aby Obora byla převedena do majetku obce Mutěnice. Navíc i kdyby dnes z OÚ odešla žádost, bude proces převodu trvat ještě min. další dva roky ! Nemohou v ní být proto realizovány kromě plánovaného poldru s kapacitou 6 tisíc m³ další obecně prospěšné projekty. Tento fakt vnímáme jako jednu z hlavních příčin rizika opakovaných záplav v obci. Bez realizace plánovaného poldru v místě polí, na kterých nyní hospodaří p. Trpík, jsou všechny předešlá opatření účinná pouze omezeně. Podle vyjádření p. Ing. Karla Ondráčka  z LČR tomuto záměru, kromě nezájmu ze strany obce, již několik let nic nebrání.

Nebude realizováno

Odtěžení sedimentů nad hrázkami v Oboře. Mnozí z nás pamatujeme doby, kdy prostor nad hrázkami nebyl plný hlíny a tyto tak disponovaly jistou omezenou retenční schopností (podle našich propočtů až 3000m³). To může mít podstatný vliv na průběh záplav a zejména výši škod. Bohužel s odtěžením a odvozem hlíny dle vyjádření starosty obce nepočítá.

Podrobněji jsme se jednotlivým opatřením věnovali zde:

Závěrem bych chtěl říci, že všechna zmíněná opatření, pokud budou realizována, mají za cíl pouze řešit  již vzniklé přívaly bahna a vody. Ideálním řešením by bylo vodní erozi předcházet v místě jejího vzniku a odpovědnost za případné škody a jejich předcházení by měla být rovněž striktně vymáhána po hospodáři na polích nad obcí. Nutno podotknout, že se v letošním roce zachoval velice odpovědně, když v lokalitě nad Oborou upustil od pěstování kukuřice viz. foto.  Podrobněji se tomuto tématu věnovala ve svém pořadu NEDEJ SE  Česká televize.

Přejeme Vám všem, koho se to týká , ať jsou k nám oblaka letos přívětivá.

Přílohy