Cyklostezka Mutěnice – Hodonín

                               Josef-Vagunda-Drgac-e1417624643132Premysl-Rozehnal-e1417521233402

 

 

 

 

 

 

Dne 2.2.2015 jsme radě obce zaslali další z řady našich konstruktivních návrhů, které by měly přispět k rozvoji obce.  RO na svém zasedání dne 3.2.2015 vzala na vědomí tento podnět zastupitelů p. P. Rozehnala a Bc. J. Vagundy-Drgáče ohledně vybudování cyklostezky z Mutěnic do Hodonína. Tímto materiálem se bude podrobně zabývat na příštím jednání rady obce. Celé znění návrhu:

 

v Mutěnicích 2.2.2015

Vážení radní,

dovolujeme si Vám podat podnět k vybudování cyklostezky z Mutěnic do Hodonína.

Domníváme se, že tato cyklostezka bude pro rozvoj Mutěnic přínosná, zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je možnost bezpečného a relativně rychlého spojení naší obce s okresním městem,  kam naši spoluobčané dojíždí za zaměstnáním či studiem. Zároveň se usnadní přístup k občanské vybavenosti města Hodonína (ZOO, koupaliště, kino, apod.).

Druhým důvodem je rozvoj turistiky v naší obci, právě s ohledem na zlepšení dostupnosti z Hodonína a napojení se na existující cyklotrasy, které prochází našim regionem.

Protože se jedná o poměrně nákladnou investici ve výši zhruba 20 mil. Kč, doporučujeme k jejímu financování využít zdrojů z JMK či SFDI, jejichž podíl činí 90 % z celkové výše investice.

Navrhujeme, aby vznikla pracovní skupina složená ze zastupitelů a případně dalších osob, která bude pověřena analýzou proveditelnosti projektu cyklostezky Mutěnice – Hodonín.

O tuto cyklostezku se již nyní aktivně zajímáme a provedli jsme několik drobných kroků. Jedním z nich bylo podání připomínky k územnímu plánu obce Mutěnice Městskému úřadu Hodonín a dalším nezávazná schůzka s firmou Georeal o možnosti získání pozemků obce k vybudování cyklostezky v rámci probíhajících pozemkových úprav.

Navrhujeme, aby záměr vybudování cyklostezky Mutěnice – Hodonín byl bodem jednání zastupitelstva na jeho nejbližší schůzi, zejména sestavení pracovní skupiny, na jejichž činnosti se chceme oba podílet.

S pozdravem

Josef Vagunda-Drgáč
Přemysl Rozehnal

Přílohy

 

Důvodová zpráva

Potřebujeme tuto investici ?

Účelem projektu cyklostezky Mutěnice – Hodonín je navázat na velice úspěšný projekt cyklostezky Mutěnka. Tento projekt i přes dílčí technické nedostatky prokázal svoji životaschopnost a význam pro ekonomiku i volnočasové aktivity nejen občanů Mutěnic.

Naše obec je z velké části závislá na turistickém ruchu a v budoucnu tomu jistě nebude jinak. Jsme toho názoru, že přímým napojením Mutěnic na tzv. Moravskou stezku, jenž vede přes Hodonín ze severu na jih Moravy a je součástí Evropské dálkové sítě, jistě dále zvýšíme návštěvnost naší obce. Pro ilustraci, existující cyklostezky vybudované v rámci projektu ROP Jihovýchod využívá 2 718 630 osob ročně, což průměrně představuje cca 90 tisíc uživatelů na jeden projekt.

Mapa-návrh vedení mezinárodních cyklotras EuroVelo přes Česko republiku, zdroj:CDV

Mapa-návrh vedení mezinárodních cyklotras EuroVelo přes Česko republiku, zdroj:CDV

Vybudováním této trasy uzavřeme okruh Mutěnice – Dubňany – Hodonín. Zvýší se tak možnost sportovního vyžití občanů všech tří obcí a hlavně se nám bez nutnosti použít automobil usnadní přístup k občanské vybavenosti města Hodonín (ZOO, koupaliště, kino, atd.).

Zlepší se celková dopravní dostupnost a sníží náklady (např. za prací dojíždějících), neboť je faktem, že jízdní kolo muže být do vzdálenosti 5 km ve městě rychleji než automobil a do 8 km i mimo město je stále ještě srovnatelné s veřejnou dopravou (pěší chůze na a ze zastávky plus čekání na dopravní prostředek). Kromě toho rozhodně nesmíme opomenout vliv na dopravní bezpečnost nejen samotných cyklistů. Pokud jste někdy jeli na kole po silnici II. třídy do Hodonína, nebo při jízdě autem potkali člověka na kole či bruslích, tak jistě víte o čem mluvím.

Nepřímá závislost ujetých kilometrů na kole za den a počtu smrtelných dopravních nehod cyklistů.

Nepřímá závislost ujetých kilometrů na kole za den a počtu smrtelných dopravních nehod cyklistů.

Co bude náplní pracovní skupiny ?

Pracovní skupina by měla v první fázi prověřit a navrhnout možnosti, kudy trasu cyklostezky vést (to je naprosto stěžejní). Dále získat informace k celé problematice a prověřit proveditelnost záměru. Jejími výstupy by měly být podklady a návrhy radě a zastupitelstvu obce za účelem přípravy a realizace projektu. Složení pracovní skupiny je proto velice důležité.

Proč je důležité začít s přípravou co nejdříve ?

Protože získání pozemků, příprava projektové dokumentace a samotná realizace jsou časově velmi náročné. Odhadujeme je minimálně na dva roky. Jsme toho názoru, že pokud se má záměr realizovat, tak pouze pod podmínkou, že bude z velké části financován z dotací. Nicméně, evropský rozpočet na roky 2014-2020, i národní strategie rozvoje cyklistické dopravy s dalším budováním cyklotras počítá, lze v tomto období očekávat vypsání dalších dotačních titulů, jak z JMK tak SFDI. Proto je žádoucí mít projekt připraven již dnes, tzv. do šuplíku. Důležitá je příprava pozemků. V tomto by nám částečně mohly ušetřit práci právě probíhající pozemkové úpravy, které se ale kvapem blíží do finále.

Co již bylo podniknuto ?

Dne 19. 1. 2015 jsme se zúčastnili neoficiální informativní schůzky se zástupci firmy Georeal a pozemkového úřadu, kde nám byly nastíněny určité možnosti a podány základní informace. V rámci připomínkového řízení k novému územnímu plánu obce jsme podali návrh, aby byla v novém územním plánu vytyčena trasa pro tuto liniovou stavbu.

Cyklostrategie.cz logo

Cyklostrategie.cz logo

Při zastupitelstvu obce bude ustanovena pracovní skupina ve složení ….. za účelem získání informací, podkladů a prověření proveditelnosti projektu vybudování cyklostezky Mutěnice – Hodonín.

Zastupitelstvo pověřuje člena sboru zástupců vlastníků pozemků k jednání se zástupci firmy Georeal, pozemkového úřadu a Městského úřadu Hodonín odboru územního plánování o možnostech vytvoření koridoru nebo jeho části nutné pro realizaci projektu cyklostezky Mutěnice – Hodonín v rámci pozemkových úprav a připravovaného nového územního plánu obce Mutěnice.