Pozvánka na zastupitelstvo

Starosta obce Mutěnice svolává v souladu s § 91, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, III.  veřejné  zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice na:

 úterý  dne 17.2.2015 v 17,00  hodin

do  sálu Kulturního domu v Mutěnicích.

Program jednání:

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Kontrola úkolů
 3. MPZ
 4. Nabídka Ing. V. Marka – lokalita Za benzinkou
 5. Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce
 6. Návrh rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015
 7. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2015
 8. Odvolání a volba člena kontrolního výboru
 9. Různé a diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

Vážení spoluobčané, pokud vás zajímá, co se zde bude projednávat a zejména, pokud k projednávanému chcete a máte co říci, dostavte se osobně, rádi vás zde uvítáme. Kromě mnoha dalších věcí, které zde na našich stránkách Svobodných ještě uveřejníme, se bude projednávat nabídka spolupráce Ing. Vojtěcha Marka zastoupeného Jaroslavem Prchalem. Celý text nabídky zde: 

 

Nabídka spolupráce při řešení bytové výstavby v obci Mutěnice

Zastupitelstvo obce Mutěnice již delší dobu hledá vhodné lokality pro otevření bytové/rodinné výstavby.

Přicházím s návrhem a nabídkou spolupráce při řešení této situace.

Nabízím převod pozemků (pod budoucí komunikací + stavební pozemky) v rámci parcely č. 6888/1 o celkové výměře 25.076 m2 za podmínky zbudování inženýrských sítí pro celou lokalitu dle přiloženého výkresu v režii obce Mutěnice.

Předmětem nabídky je převod 74,3% stavebních pozemků v ceně 200 Kč/m2.
V celkové ceně: 5.015.200,- Kč

Celkový počet nabízených stavebních míst 27 z celkových 34.

V rámci uskutečnění spolupráce by rovněž došlo k převodu potřebné části pozemku pro rozšíření stávající komunikace vedoucí z ulice Brněnská ke Skládce Hraničky.

Inženýrskými sítěmi se rozumí především:

 • Komunikace
 • Chodníky
 • Veřejné osvětlení
 • Svisle a vodorovné dopravní značení
 • Elektrické rozvody včetně přípojek
 • Kanalizace včetně přípojek
 • Vodovodní rozvody včetně přípojek
 • Rozvody kabelové televize a telekomunikační přípojky
 • Plynofikace / rozvod teplé vody

Prohlášení majitele pozemku

Prohlašuji, že jsem jediným vlastníkem pozemku pč 6888/1 katastrálního uzemní Mutěnice o celkové rozloze 53.030 m2 – zastavitelná plocha 33.760 m2 z toho stavební pozemky 26.491 m2.

V rámci platného územní plánu se pozemek pč. 6888/1 nachází v lokalitě označené pro rodinnou výstavbu.

Etapizace a infrastrukturní napojení pozemku je součástí územní studie schválené odborem územního plánovaní města Hodonína a obcí Mutěnice.

V příloze této nabídky je návrh parcelace a výměr budoucí lokality „Za Benzinkou“ na parcele č. 6888/1.

Právní realizace záměru

Obec Mutěnice by s Ing. Vojtěchem Markem podepsala smlouvu o právu provést stavbu, jejímž předmětem by bylo založení práva obce Mutěnice provést stavbu na části pozemku parc. č. 6888/1 inženýrských sítí a komunikací v lokalitě „Za Benzinkou“

S obcí Mutěnice by byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, na základě které by byly obci převedeny pozemky pod komunikací o výměře (vyznačené zeleně)a další stavební pozemky označené žlutou barvou v přiloženém výkrese. Celkem tedy 25.076 m2.
V rámci výstavby se jedna o 27 stavebních míst.

Tato smlouva by nabyla účinnosti dnem vydání souhlasu s užíváním stavby komunikací v lokalitě Za benzínkou.

Nabídková cena

Pozemky v ceně 200 Kč/m2.

Zjednodušená kalkulace budoucí prodejní ceny pozemku

Pří předpokládané investici do inženýrských sítí ve výši 15.000.000 Kč by po zohlednění výkupní ceny pozemku (200 Kč) prodejní cena stavebního pozemku rovnala cca 1000 Kč/m2.

Možnost využití obnovitelných zdrojů při vytápění rodinných domů

Při výstavbě inženýrských je možné využít napojení na plánovaný horkovod z bioplynové stanice, čímž by se provozní náklady rodinných domu na vytápění/ohřev vody daly podstatně snížit – alternativa k budování plynovodu.
Jsem otevřen komunikaci ohledně spolupráce a rád projdu detaily na případné osobní schůzce s radou či zastupitelstvem obce Mutěnice, ve věci jednání s obcí mne může zastupovat Ing. Jaroslav Prchal.

V Mutěnicích dne 5. ledna 2015

Ing. Vojtěch Marek

Přílohy

 • Výměry parcel lokality „Za Benzinkou“

Relevantní dokumenty

 • Územní plán obce Mutěnice
 • Územní studie lokalita „Za Benzinkou“
Mutěnice - Za Benzinkou

Mutěnice – Za Benzinkou