Vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u Základní školy

Dnes jsme požádali zastupitele o zařazení dalšího bodu do jednání zastupitelstva obce. Zveřejňujeme plné znění emailu, který jim pan Jaroslav Brožovič v této věci zaslal včetně všech příloh.

Vážení kolegové zastupitelé,

Na program X. Veřejného zasedání Obecního zastupitelstva dne 28.6.2016 bych Vás chtěl požádat o zařazení bodu jednání “Vyhodnocení investiční akce Přeložka kanalizace u Základní školy “

V materiálech Vám zasíláme Smlouvu o dílo vč. příloh,  Zjišt’ovací protokol č. 1  vč. příloh o provedených stavebních pracích ze dne 15.12.2015 ke stavbě Přeložení kanalizace u Základní školy Mutěnice.

V tomto protokolu se uvádí:

“Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 15.12.2015 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.”

Z faktického znění protokolu a přiloženého soupisu prací a faktury, pak zcela jasně vyplývá, že stavba Přeložka kanalizace u Základní školy nebo její ucelená část v celém nasmlouvaném objemu byla převzata a zaplacena již v prosinci v podobě v jaké byla projektována.

Přílohou je rovněž  Zápis o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho ucelených částí ze dne 11.5.2016.

Dále je třeba dořešit otázku některých dalších podle mého názoru firmou Javorník neoprávněně vyfakturovaných položek.

Předpokládám, že budete mít zájem tuto věc projednat a můj návrh na zařazení tohoto bodu do programu jednání X. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice podpoříte.

 

Děkuji, Jaroslav Brožovič

Zastupitel obce Mutěnice

Přílohy:

Smlouva o dílo přeložka kanalizace u ZŠ

Zjišt’ovací protokol č. 1  vč. příloh o provedených stavebních pracích ze dne 15.12.2015 ke stavbě Přeložení kanalizace u Základní školy Mutěnice.

Zápis o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho ucelených částí ze dne 11.5.2016.