Senioři i lidé s postižením zasluhují kvalitní péči

Pro naše spoluobčany, kteří si přejí dožít v rodné obci a ne v anonymním velkokapacitním zařízení cizího města, chceme na pozemku, kde stála stará škola, vybudovat vícefunkční dům sociálních služeb.

Našim cílem je poskynout  podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života.

V obci už řadu let takovéto bezbariérové zařízení sociálních služeb pro lidi, kteří se v důsledku zdravotního, mentálního a kombinovaného  postižení, duševní nemoci, věku, či osamocení dostali do nepříznivé životní situace, chybí. Najít v blízkosti bydliště zařízení, jež poskytuje odlehčovací služby rodinám pečujícím o dospělé osoby např. s poruchami autistického spektra, je téměř nemožné.  Stejně tak umístit osobu s demencí či imobilního seniora, který vyžaduje celodenní péči, na odlehčovací pobyt po dobu nezbytně nutnou. Pečující o tyto osoby často potřebují čas a prostor. Jednak, aby si mohli vyřídit  záležitosti, které si při každodenní starostlivosti o blízké osoby zařídit nelze, nebo také aby si mohli odpočinout a načerpat nových sil.

Námi navrhované zařízení může  sloužit jako obytné prostory pro dospělé  osoby se zdravotním a kombinovaným postižením a osoby v seniorském věku se sníženou soběstačností a různými formami demencí. Posláním služeb bude zejména  poskytnutí bydlení rodinného typu pro ty, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném  domácím prostředí, vytvořit jim příjemný a bezpečný domov, zachovat vztah s rodinou a kamarády, ale také zajistit soukromí.

Samozřejmou součástí projektu  jsou samostatné pokoje pro realizaci pobytové  odlehčovací služby a denní stacionář poskytující  pomoc klientům, kteří z důvodu své nemoci nemohou být  během dne sami doma.  Ambulantní službu  – denní stacionář mohou využívat jak osoby se zdravotním tělesným postižením, tak osoby postižené demencí, ohrožené ztrátou soběstačnosti, imobilní.. Kvalifikovaný personál nabídne klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity.

V novém   zařízení lze vybudovat  zázemí pro rehabilitaci, masáže,  aktivizaci a ergoterapii uživatelů služeb  i zázemí pro personál. Je možné sem také situovat místní knihovnu a menší přednáškový sál či společenskou místnost, klubovnu pro některý z větších spolků, klub důchodců apod.

Realizace projektu vytvoří také  nová zajímavá pracovní místa pro pracovníky v pomáhajících profesích. Chceme poskytovat pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy a  zachováním lidské důstojnosti, kdy je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Při návštěvě moderního objektu, který se nachází ve středu obce Brumovice, pár kroků od zastávky autobusu, jsme nabyli přesvědčení, že podobné zařízení v obci potřebujeme. Budovy byly navrženy a postaveny s ohledem na budoucí obyvatele a návštěvníky, tedy pro hendikepované osoby. Jsou situovány okny do  ulice i do dvora s bezbariérovým přístupem ze všech stran a nadstandardně vybaveny, včetně otevřeného přístupu na dvorek s krytým podloubím., do pobytové zahrady a terapeutických dílen. Ředitel zařízení p. Petr Hejl. DiS, nám umožnil prohlédnout si prostory, ve kterých se klienti věnují volnočasovým aktivitám, např. v textilních dílnách, keramice,  vaření, v dřevodílně nebo se věnují relaxaci, měli jsme možnost vidět zařízení pokojů pro odlehčovací pobyt, vybavení bezbariérových koupelen i společenských a odpočinkových místností, přípravnu jídla, prádelnu a další technické místnosti, bez kterých se zařízení neobejde. Obyvatelé a uživatelé služeb se zúčastňují pravidelně kulturních akcí v obci, nebo bohoslužeb, nejsou izolováni od okolí a to je smyslem celého projektu.

Fotogalerie