Řešení protipovodňových opatření v Oboře – podnět pro radu obce

Rada obce Mutěnice
Masaryková 200
696 11 Mutěnice

Zastupitelé:
Josef Vagunda-Drgáč
Přemysl Rozehnal
Jaroslav Brožovič

Mutěnice 2016-08-05

Podnět k řešení protipovodňových opatření v Oboře

S ohledem na několik záplav v průběhu letošního  roku  jsme dne 31.7.2016 navštívili Oboru a zjistili několik skutečností doložených  fotodokumentací  (Příloha 1: fotodokumentace Obora).

 • Spodní hrázka – zanesená splavenou zeminou a zarostlá náletovými dřevinami, koruna hráze poškozena.
Naplaveniny v korytu potoka u spodní hráze

Naplaveniny v korytu potoka u spodní hrázky.

 • Prostřední hrázka – zanesená splavenou zeminou a zarostlá náletovými dřevinami. Část hráze je zborcená. Přilehlý svah směrem ke hřbitovu je podemletý. Cca ve vzdálenosti 10 metrů proti svahu se nachází hřbitovní zeď a márnice. Pokud urychleně nezasáhneme a bude nadále docházet k podemílání svahu, může být vážně narušena jejich statika.
Podemletý svah nacházíjící se ve vzdálenosti cca 10 metrů od hřbitovní zdi

Podemletý svah pouze 10 metrů od hřbitovní zdi.

 • Horní hrázka – zanesená splavenou zeminou a zarostlá náletovými dřevinami stejně jako celé koryto potoka.
Naplaveniny v korytě potoka za horní hrází

Naplaveniny v korytě potoka za horní hrázkou.

Na základě těchto zjištění, jsme telefonicky dne 1.8.2016 kontaktovali Ing. Karla Ondráčka, lesního správce Lesní správy Strážnice a dohodli se s ním na schůzce, která proběhla 2.8.2016. Na místě jsme znova celou věc prodiskutovali a následně jsme odeslali  Žádost o spolupráci při řešení havarijního stavu  hrází (Příloha 3:e-mail Lesní správa Strážnice).

Jednání byl přítomen i odborník na zemní práce se, kterým toto bylo z technického hlediska rovněž prodiskutováno, navržen způsob těžby a trasy odvozu sedimentu. S odtěžením sedimentů v prostoru nad  třetí hrází  po domluvě na rozsahu prací s vlastníkem, tedy Správou toků Brno (kontakt Ing. Martina Grošová) lze začít hned po získání kladného stanoviska orgánu ochrany krajiny a přírody.

Z písemné odpovědi  ze dne 3.8.2016 (Příloha 4: odpověď Lesní správy) Ing. Karla Ondráčka vyplývá několik faktů:

 • Správcem toku je od roku 1985 obec Mutěnice (Příloha 5: Určení správce vodních toků)   – z toho plynou naše  práva a povinnosti stejně jako odpovědnost za jeho stav!
 • Vlastníkem hrází je Správa toků Brno spadající pod LČR –  dle předběžného neoficiálního vyjádření se Správa toků celkové opravě kamenných přehrážek v budoucnu nebrání.
 • Souhlasí s průjezdem lesními porosty a odstranění sedimentů z pozemků LČR ve směru od horní po  spodní hrázku. Souhlasné stanovisko zašle poštou

Dle dalšího sdělení Ing. Karla Ondráčka:

 • Čištění samotného koryta od různých naplavených předmětů a náletových dřevin můžeme  provést okamžitě.
  • LČR v případech kdy má vlastnictví lesa vyšší společenský význam pro obec než pro stát, převádí v rámci směny vlastnictví na obce. Nevidí žádnou překážku, aby se převedla Obora do vlastnictví obce, protože obec zde může budovat protipovodňová opatření. Požádali jsme rovněž  o písemné stanovisko LČR
  • Dozvěděli jsme se rovněž, že mu má být v rámci jeho kompetencí v nejbližší době Krajským ředitelstvím podstoupen k řešení podnět místostarosty ze dne 22.7.2016 (Příloha 6: Žádost obce Mutěnice).

Návrh opatření:

 • Neprodleně zahájit přípravné práce k odtěžení sedimentů nad hrázemi a koryta potoka, zejména podat Žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v posledním znění.
 • Iniciovat v nejbližším možném termínu schůzku a místní šetření se zástupcem Správy toků Brno Ing. Martinou Grošovou za účelem řešení havarijního stavu druhé hráze s tím, že je nutné tento neprodleně alespoň provizorně řešit ještě v roce 2016.
 • Zahájit jednání s LČR o směně pozemků v Oboře za jiné lesní pozemky ve vlastnictví obce Mutěnice.
 • Zahájit jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem převést pozemky v jižní části Obory, které jsou nyní užívány jako pole do majetku obce Mutěnice.

Zejména poslední dva body jsou důležité pro odblokování výstavby plánovaného suchého poldru v jižní části Obory o kapacitě cca 6 tisíc m3 (Příloha 7: studie nádrže č. 2)Dále by to umožnilo revitalizaci celého území jak s cílem zadržet co nejvíce povodňových vod ohrožujících Mutěnice, tak získání cenné lokality s možností vybudování zázemí pro odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků Mutěnic (na tyto projekty lze čerpat peníze hned z několika dotačních titulů).

Tímto žádáme radu Obce Mutěnice, aby realizovala námi navrhovaná opatření a podnikla další nutné kroky ke zlepšení protipovodňových poměrů v obci, zajistila stabilitu podemletého svahu probořené hráze a zajistila převedení Obory do vlastnictví obce. Nabízíme naši spolupráci a případné vysvětlení k tomuto podnětu. Dále uvítáme, když nám zašlete zprávu o vyřízení podnětu emailem.