Řeči se vedou a voda teče. Povodně na ulici Slovácká.

Když před dvěma lety, v  sobotu 23.8.2014, postihly Mutěnice záplavy důsledkem prudké bouře s přívalovým deštěm, nebyl to pěkný pohled. Důsledky pocítili lidé v různých částech obce. Ovšem jako už tradičně, nejvíce zasaženou částí obce byly ul. Slovácká, Nádražní a Malá strana.

A protože se zde ničivé záplavy od poslední rekonstrukce ulice opakují se železnou pravidelností, obyvatelům této části obce tehdy doslova přetekl krom jiného pohár trpělivosti. Volby byly za dveřmi a tak lidé z vedení obce slíbili, že obec lidem pomůže.  Místostarosta byl následně Radou obce pověřen povodňovou situaci v této lokalitě řešit.

Veřejné mínění chlácholené ujišťováním, že na věci se intenzivně pracuje a zejména dlouhým obdobím sucha se uklidnilo a zdálo se, že časem na tu hrůzu lidé zapomněli. Jenže sliby se slibují a blázni se radují aneb řeči se vedou a voda teče dál.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Svobodní Mutěnice

9.7.2015 tedy cca rok po povodni v roce 2014   jeden “urýpaný Svobodný”, který na tyto sliby nezapomněl, položil svůj dotaz adresovaný odpovědné osobě z předmětného mailu cituji:

„Dále bych se chtěl informovat, v jaké fázi příprav je řešení protipovodňových opatření na ul. Slovácká a Malá strana (je -li hotov projekt, studie, jejich zadání atd.) Dejte mi vědět, jakmile budou podklady k dispozici, přijdu si je pročíst – díky.

Přema Rozehnal“

A záhy dostal i odpověď:

„Co se týká Protipovodňových opatření na ulici Slovácká a Malá strana – dne 22.4. 2015 jsem na jednání rady obce podal informaci ohledně nezávazného jednání s projektantem zhruba v tomto duchu – vzhledem k tomu, že jsou v tomto místě hodně mělce uložené inženýrské sítě, je tam vysoko most přes potok by se v rámci řešení musely přeložit všechny sítě, dále vybudovat velký kanalizační rastl hluboký minimálně 1 m- Ten by při velkém zvednutí hladiny potoka pozbyl svoji funkčnost. Také majetkově není silnice naše. Dle projektanta by to byla monstrozní a drahá akce, která by nepřinesla moc velký efekt a dle jeho názoru nejlepší řešení je vybudování plánovaných poldrů na jižní straně obce na nichž se intenzivně pracuje. S tím se ztotožnila i rada obce a považuje vybudování těchto poldrů také za protipovodňové opatření na ulici Slovácká a Malá strana  . Úkol jsme přesto v zápisu z rady nechali, aby byla připomínka a podpora k budování poldrů.

Více informací Vám v tuto chvíli nemůžu podat, protože o žádných dalších zatím nevím . Ale z výše uvedeného vyplývá, že se na obou úkolech pracuje.

Petr Bíza“

A protože se žádný poldr nad Oborou nekoná, ten  za 5,6 mil. na Rokytí nějak nepomáhá a lidé jsou opět nuceni uklízet bahno a sčítat škody na svém majetku, rozhodli jsme se toto rok staré tvrzení  místostarosty podrobit řádnému přezkoumání.

Oslovili jsme proto nezávislého projektanta, aby nám alespoň nastínil řešení odtokových poměrů na ul. Slovácké, odkud se následně povodeň pokaždé šíří i do okolních ulic.

Jako podklady mu posloužily naše videozáznamy povodně, z nich vypočtené množství přitékající vody a celkového množství povodňových vod. Doplnili jsme je fotografiemi terénu s popisky, situačními výkresy inženýrských sítí a hlavně výpověďmi pamětníků kteří do celé věci vnesli zásadní informace.

A k čemu došel ? Překvapivě k ničemu novému. K ničemu, co by místní obyvatelé nevěděli po celé generace a co pořád  dokola, celá ta léta bez výsledku opakovali při jednáních s vedením obce !

Doslova radí:

„Připravovaný poldr  na jižní straně obce pokud se bude kdy realizovat,  bude důležitý protipovodňový prvek, který by měl  omezit četnost  a sílu záplav v této lokalitě. Ovšem nebude mít žádný vliv v případě, kdy přívalový déšť zasáhne intravilán obce (naprší pod poldrem – takto probíhala bouře v srpnu 2014) Odtokové poměry na ulici Slovácká je nutno řešit samostatně !

Obnovte odvodňovací žlab, který tam byl v minulosti.  Na pravé straně ulice (před Relax centrem) vybudujte betonový žlab s kovovým roštem o šíři minimálně 1m , který bude začínat v nejníže položeném místě hloubkou min. 1m. Tento  bude vyspádován a zaústěn do potoka v hloubce cca 2m. Proti zpětnému vzedmutí hladiny  potoka doporučuji ústí žlabu opatřit železnými vraty.

Původní  poddimenzovanou dešťovou kanalizaci doporučuji zrušit a využít ke stavbě vzniklý koridor. Tím se zabrání kolizi se sítěmi. Stávající vpusti na komunikaci zaústit do odvodňovacího žlabu.  

Předpokládaná výše investice cca do 1 mil. korun.”

Dále sdělil, že se pochopitelně jedná pouze o hrubý nástin řešení dle dostupných informací. Podrobnosti vyřeší řádný projekt na toto vodní dílo, v této fázi však žádnou překážku účinného řešení nevidí.

Není naší povinností hledat vhodná řešení, tím byl pověřen pan místostarosta již před dvěma lety. Přesto jsme tak pro jistotu učinili a není to poprvé za dobu našeho fungování v zastupitelstvu, kdy se odborníci, na které se obracíme my, ve svém názoru, zásadně liší od těch, na které se obrací vedení obce.

Všem povodní postiženým lidem přejeme, aby vedení obce přehodnotilo svůj dosavadní postoj.