Program 2014-2018

Vážení spoluobčané,

jsme kolektiv převážně mladých lidí, který nabízí možnou volební alternativu. Chceme především, změnit vztah občan – obec, zbořit některé dlouholeté zažité stereotypy, ale také navázat na to, co se v naší obci v letech předešlých podařilo. Žádáme vás o podporu a v případě, že se nám jí dostane, jsme připraveni Vám ukázat, že komunální politika je o lidech pro lidi, o úctě a slušnosti k nim. Budeme prosazovat zásady a principy PRŮHLEDNÉ A PŘÁTELSKÉ RADNICE, které jsou součástí politického konceptu a aktivitou strany Svobodných občanů.

Hospodaření obce

Strana Svobodných občanů prosazuje vyrovnanost veřejných rozpočtů na celostátní, krajské a obecní úrovni, hájí zásadu průhlednosti obecních rozpočtů a zmenšování prostoru pro korupci.

Rozpočet Mutěnic je průměrně 60. mil ročně. Příjmy obce tvoří, daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Zhruba poloviny výdajů obce jde na běžné výdaje (opravy a udržování, školství, vnitřní správa, atd.) a druhá polovina na investice do veřejných statků.

Podporujeme následující principy

 • Transparentní hospodaření – zveřejňovat údaje z účetnictví (výkaz zisků a ztrát, rozvahu, hlavní knihu, soupisy faktur a platebních poukazů). Zveřejňovat veškeré smlouvy obce, veřejné zakázky, u veřejných zakázek se obec nesmí odvolávat na obchodní tajemství.
 • Komentovaný rozpočet obce – jednotlivé příjmové a výdajové položky vhodným způsobem popsat. Hlavně investice do veřejných statků jasně vysvětlit k čemu mají sloužit, jak budou financované a kdy budou realizované. Komentovaný rozpočet zveřejnit tak, aby občané měli možnost se k jednotlivým investicím vyjadřovat.
 • Rozpočtový výhled – sestavovat na celé volební období a vytvořit koncept rozvoje obce na následující léta. Zejména s ohledem na možnost získávání dotací.
 • Nezávislý audit – navrhujeme prověřit hospodaření radnice i organizací kontrolovaných obcí za účelem zefektivnění jejich fungování a hledání úspor.
 • Personální audit nám rovněž pomůže odhalit, kde a na jakých pozicích lze ušetřit mzdové náklady.
 • Daň z nemovitosti – zachování stávající výše.

Dotace

Jak bylo zmíněno výše, dotace jsou dalším zdrojem příjmů obecního rozpočtu a na rozdíl od daňových příjmů, které do obecní pokladny přijdou takřka sami, je nutné se o dotace aktivně zasloužit. Kdo si o dotace nepožádá ten je ani nedostane. Obecně platí, že příspěvek z dotačního titulu poskytovaném ať už z krajského, státního nebo evropského zdroje je v rozmezí 50- 95%. Jinak řečeno na každý milion z obecního rozpočtu určeného na investici můžeme získat deset milionů z rozpočtu veřejného. Obec Mutěnice například v letech 2010-2013 čerpala pětkrát méně dotací než sousední obec Dolní Bojanovice. Domníváme se, že v těchto letech šlo z dotačních programů získat 20 – 40 miliónů na vybudování veřejných statků a infrastruktury. Například bylo možné z těchto peněz rekonstruovat školní hřiště, vybudovat amfiteátr nebo rozhlednu či financovat rekonstrukci kulturního domu.

Navrhujeme zavést a zpracovat

 • Referent dotací – pracovní náplní bude vyhledávání a získávání dotací na rozvoj obce a pomoc občanům a živnostníkům při orientaci v dotačních programech.
 • Koncept rozvoje obce – zpracovat analýzu potřeb sloužících k rozvoji obce, zejména budování veřejných statků a vytváření vhodných podmínek pro podnikání.
 • Analýza dotačních příležitostí – dokonalé zmapování veškerých dotačních titulů poskytovaných krajem, státem, EU, nadačními fondy, soukromými fondy, které by mohli posloužit k rozvoji obce.

Veřejné zakázky

Zákon o zadávání veřejných zakázek jasně definuje, jakým způsobem se mají tyto zakázky zadávat, zveřejňovat, vysoutěžovat, realizovat a kontrolovat. Zakázky nad 1. mil se zveřejňují na centrální adrese, která je přístupná všem v rámci celé České republiky.

Navrhujeme

 • Podpora místních firem – zpracovaným konceptem rozvoje obce a rozpočtovým výhledem mimo jiný poskytnout místním firmám dostatek času se na výběrová řízení připravit. V Mutěnicích za poslední dobu tyto zakázky realizovali převážně cizí firmy.
 • Transparentnost výběrových řízení – na stránkách obce zveřejňovat veškerá výběrová řízení, zadávací dokumentace, zdůvodnění výběrů té, které nabídky. Následně provádět průběžné plnění a zveřejnit konečné vyhodnocení realizace projektu včetně celkových nákladů.
 • Průhledné smlouvy –v případě obecních zakázek se obec nesmí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.

Komunikace občan versus obec

Občan má za své peníze právo vědět, o čem s kým a kdy jím volení zástupci jednají a jak bylo v které věci rozhodnuto. Svobodní jako strana organizují projekt tzv „Průhledné radnice“, jehož součástí je i bod „Zveřejňování zastupitelské činnosti“. Vysokou úroveň komunikace mezi vedením obce, zastupitelstvem a občany považujeme za jednu ze svých hlavních priorit.

Podporujeme

 • Prezentace záměrů obce – dostatečným a vhodným způsobem prezentovat jednotlivé záměry, které bude obec činit tak, aby občané měli možnost se k daným věcem vyjadřovat. Na jejich názory brát zřetel.
 • Podněty od občanů – jsme toho názoru, že občan má právo dostat odpověď na jakýkoliv dotaz či podnět související s fungováním obce. Za tímto účelem zřídit na webových stránkách obce sekci pro dotazy a podněty občanů, přičemž podání podnětu písemně či ústně se nevylučuje. Na podněty a dotazy řádně a přiměřeně odpovídat.
 • Veřejná jednání zastupitelstva – jednání zastupitelstva obce zveřejňovat na internetu, zveřejňovat majetkoprávní záměry obce a plánované investice přesahující částku 100.000,- Kč. Zároveň podporujeme zveřejňování zápisu z jednání rady obce.

Referendum a Petice nástroje přímé demokracie

Na obecní úrovni se princip přímé demokracie, kdy se “všichni” podílí ve správě veřejných záležitostí, blíží své podstatě, máme jedinečnou možnost uplatňovat své právo a ovlivňovat chod obce.

Referendum a Petice považují Svobodní za dobrý doplněk demokratických rozhodovacích postupů, nikoliv za jejich náhradu.

Navrhujeme, aby se budoucí zastupitelstvo zavázalo k plnění následujících pravidel, která vycházejí z principů, jež prosazují ve svém programu Svobodní.

 • Lidové veto – znamená, že občané mohou referendem zvrátit jakékoliv rozhodnutí obce. V případě, že se lidé vysloví v referendu pro zamítnutí, rozhodnutí zastupitelstva nevejde v platnost a musí se konat nové volby do zastupitelstva.
 • Petice – pokud se v obci shromáždí na petici stanovený počet podpisů (navrhujeme 500 podpisů) a předmět petice se bude dotýkat obce. Stává se tato petice bodem jednání zastupitelstva, přičemž tato petice má pro zastupitelstvo doporučující charakter.
 • “Malé Referendum” – pořádané nad rámec platné legislativy elektronickým způsobem (internet, mobilní telefon) či na určeném místě. Může jej vypsat obec ze své iniciativy nebo z podnětu občanů, za účelem získání názoru občanů na danou problematiku.

Podpora podnikání

Domníváme se, že obec bude bohatnout jen pokud, budou bohatí její občané. Jisté množství výrobků a služeb nakupujeme od místních firem a živnostníků čímž je podporujeme, ale podporujeme také obec a potažmo sebe. Protože podle zákona o rozpočtovém určení daní se část daní (z příjmu FO a PO, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti) vrací do rozpočtu obce podle místa sídla firmy nebo živnostníka.

 • Vybudování průmyslové zóny – navrhujeme vejít jako prostředník v jednání s vlastníky nevyužitých pozemků v průmyslové zóně, popřípadě sáhnout k dílčím změnám územního plánu, za účelem jejího oživení. Chceme, aby tato mohla být využita podnikateli, kteří chtějí rozvíjet své podnikání v Mutěnicích, a podpořit tak tvorbu pracovních příležitostí v obci.
 • Obecní zakázky– u zakázek do 500 000 korun, u kterých zákon o veřejných zakázkách nenařizuje vypisovat výběrové řízení, ale pouze oslovit tři firmy a vybrat nejlepší nabídku. Chceme přednostně oslovovat firmy z Mutěnic.
 • Podnikání bez překážek – neklást žádné zbytečné překážky podnikání a podnikatelům, kteří projeví zájem v Mutěnicích vykonávat svoji činnost.

Výstavba

Budování veřejných statků, jež budou sloužit všem, je jednou z nejdůležitějších činností obcí.Naše obec má v dobrém stavu silnice, chodníky, zrekonstruovanou školu a školku. Nicméně je potřeba si položit otázku, kdo do té školy a školky bude chodit, když spousta mladých lidí je nucena z důvodu nedostatku stavebních míst z Mutěnic odcházet.

Rádi bychom se proto zasadili o následující

 • Výstavba v lokalitě Staré školy – otevřít debatu co v tomto veřejném prostoru vybudovat. Domov pokojného stáři?
 • Bezpečnost chodců – vybudováním chodníku v ulici Školní, nebo dalšího přechodu přes hlavní silnici.
 • Cyklotrasy – prověření možnosti vybudování cyklotrasy do Hodonína, vybudování vyhlídkových odpočívadel podél cyklotrasy na Výšicku.
 • Dětské hřiště – vybudování oploceného dětského hřiště po široké diskuzi o podobě i umístnění s občany.
 • Stavební místa – navrhujeme nabídnout vlastníkům pozemků v lokalitách plánovaných pro bydlení adekvátní protihodnotu a nebo jejich participaci na projektu, a tak urychlit přípravu těchto lokalit k výstavbě rodinných domů.

Kultura a sport

Nedílnou součástí života lidí a obce je kultura. U nás především spočívající ve folklorní tradici prezentované především kroji, hudbou a hody. Podobně velkou tradici je sportování, kde na prvním místě je nutné zmínit fotbal. Dalšími spolky, jež obohacují život obce, jsou Hasiči, Skauti, Myslivci, Vinaři a další. Tito všichni rovněž pomáhají formovat děti a mladé lidi, kterým předávají úctu k hodnotám, které jsou blízké i nám.

Podpoříme

 • Finanční příspěvky – na fungování všech těchto spolků, tak, aby byla podpořena adekvátním způsobem jejich činnost.
 • Využití amfiteátru – kromě stávajících kulturních akcí přilákat do Mutěnic více hudebních a divadelních produkcí.
 • Práce s dětmi – vytvoření podmínek pro zapojení se rodičů a různých spolků do práce s dětmi a otevření naší krásné školy lidem – škola by měla každý den žít i po skončení vyučování.

Prevence vandalismu a drobné trestné činnosti

V poslední době se i v naší obci stále více hromadí problémy s vandalismem, poškozováním cizího majetku i krádeže. Kromě snahy podpořit vhodné podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jež jsou prevencí zejména vandalismu, bychom rádi věnovali těmto negativním jevům více pozornosti a jsme zastánci těchto opatření.

 • Obecní strážník – jsme pro posílení obecní policie na dva strážníky a zorganizování jejich práci tak, aby mohli být v pohotovosti např. v páteční a sobotní noci, kdy k vandalismu často dochází.
 • Komunikace s PČR –zvýšit celkovou komunikaci obce se státní policií České republiky a informovanost občanů, jak v případě, že budou svědky, či obětí trestné činnosti postupovat (například s využitím webových stránek obce).

Zemědělství a vinařství

Mutěnice jsou typickou zemědělskou obcí, kde významnou oblastí tvoří vinařství, jež typickým způsobem ovlivňuje ráz krajiny. Zároveň vinařství přináší ekonomický užitek plynoucí z výroby vína a turismu.

Podpoříme

 • Udržitelné zemědělství – poměrně velká část polí v okolí Mutěnic je majetkem obce nebo jejich občanů. Podpoříme takové zemědělství, které nepovede k znehodnocování půdy či obecního majetku.
 • Pořádání tradičních vinařských akcí – jakou jsou Otevřené sklepy či Pochod slováckým vinohradem
 • Turistické informační centrum – na místě současného objektu (U Drobečka) vybudovat turistické informační centrum, které bude zároveň sloužit vinařským a jiným spolkům jako místo jejich setkávání.

Ochrana životního prostředí

Životním prostředím rozumíme soubor tvořený přírodním a tím co vybudoval člověk svou prací. Jako takové je hodné ochrany a přiměřené péče.

 • Podnikání s ohledem na životního prostředí – čisté životní prostředí považujeme za jednu z nejvyšších společných hodnot obce, dědictví a závazek do budoucnosti.
 • Co se skládkou? – chceme otevřít debatu, jestli skládku v Mutěnicích nevyužívat pouze pro občany Mutěnic. Nelíbí se nám financování oprav obecního majetku příjmy ze skládky.
 • Čisté životní prostředí jako ekonomický činitel – podporujeme veškeré aktivity občanů směrující ke zkvalitnění životního prostředí. Čistá příroda, upravené a příjemné prostředí naší obce láká turisty. Postarejme se, aby měli důvod se k nám vracet.