Program

Vážení spoluobčané,

nabízíme vám možnou volební alternativu. Chceme především změnit vztah občan – obec, zbořit některé dlouholeté zažité stereotypy, ale také navázat na to, co se v naší obci v letech předešlých podařilo.  Žádáme vás proto o podporu. V případě, že se nám jí dostane, jsme připraveni Vám ukázat, že komunální politika je o lidech pro lidi, o úctě a slušnosti k nim. Budeme prosazovat zásady a principy PRŮHLEDNÉ A PŘÁTELSKÉ RADNICE, které jsou součástí politického konceptu a aktivitou strany Svobodných občanů.

Program jsme rozdělili do těchto oblastí:

 1. Komunikace občan versus obec
 2. Hospodaření obce
 3. Veřejné zakázky
 4. Investice
 5. Doprava
 6. Podnikání
 7. Kultura, sport a spolkový život
 8. Bezpečnost
 9. Zemědělství a vinařství
 10. Ochrana životního prostředí
 1. Komunikace občan versus obec

  Občan má za své peníze právo vědět, o čem s kým a kdy jím volení zástupci jednají a jak bylo v které věci rozhodnuto. Svobodní jako strana organizují projekt tzv „Průhledné radnice“, jehož součástí je i bod „Zveřejňování zastupitelské činnosti“. Vysokou úroveň komunikace mezi vedením obce, zastupitelstvem a občany považujeme za jednu ze svých hlavních priorit.

  Naším cílem je přiblížit občanům komunální politiku. Je třeba vytvářet pocit sounáležitosti lidí se svojí obcí.

  Podpoříme

  • Prezentaci záměrů obce – dostatečným a vhodným způsobem prezentovat jednotlivé záměry, které bude obec činit tak, aby občané měli možnost se k daným věcem vyjadřovat. Na jejich názory brát zřetel.
  • Podněty od občanů – jsme toho názoru, že občan má právo dostat odpověď na jakýkoliv dotaz či podnět související s fungováním obce. Za tímto účelem založíme oficiální profil obce na sociálních sítích. Na podněty a dotazy budeme řádně a přiměřeně odpovídat.
  • Veřejná jednání zastupitelstva – jednání zastupitelstva obce i nadále zveřejňovat na internetu, veškeré podklady pro jeho jednání zveřejňovat na webových stránkách obce tak, aby byly zpětně dohledatelné. Podpoříme zveřejňování zápisu z jednání rady obce.
  • Přístup k informacím – maximální množství informací zveřejníme na webových stránkách obce. Zrušíme nepřiměřené zpoplatňování za poskytování informací obecního úřadu občanům.
  • Participační rozpočet – z rozpočtu na investice vyčleníme část finančních prostředků a necháme prostřednictvím hlasování občany rozhodnout o tom, za co chtějí své peníze utratit.
  • Ankety – budeme pořádat pravidelné ankety a diskusní fóra s občany za účelem zjistit jaké mají potřeby, co a jak by chtěli v obci vybudovat.
  • Komunikace se školou – obec je zřizovatelem školy.  Zaměříme se na zkvalitnění a zefektivnění komunikace mezi školou a rodiči.
 2. Hospodaření obce

  Strana Svobodných občanů prosazuje vyrovnanost veřejných rozpočtů na celostátní, krajské a obecní úrovni, hájí zásadu průhlednosti obecních rozpočtů a zmenšování prostoru pro korupci.Rozpočet Mutěnic je průměrně 60. mil ročně. Příjmy obce tvoří, daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Zhruba poloviny výdajů obce jde na běžné výdaje (opravy a udržování, školství, vnitřní správa) a 30. mil ročně vynakládáme na investice do veřejných statků.

  Podpoříme

  • Plán rozvoje obce – zpracování analýzy potřeb sloužících k rozvoji obce, zejména budování veřejných statků, určení priorit a zdrojů financování.
  • Rozpočtový výhled – sestavení na celé volební období v návaznosti na plán rozvoje obce.
  • Analýzu dotačních příležitostí – dokonalé zmapování veškerých dotačních titulů poskytovaných krajem, regionálním operačním programem, EU, nadačními fondy, soukromými fondy, které by mohli posloužit k rozvoji obce.
  • Komentovaný rozpočet obce – jednotlivé příjmové a výdajové položky vhodným způsobem popsat. Hlavně investice do veřejných statků jasně vysvětlit k čemu mají sloužit, jak budou financované a kdy budou realizované. Komentovaný rozpočet zveřejnit tak, aby občané měli možnost se k jednotlivým investicím vyjadřovat.
  • Transparentní hospodaření – zveřejňovat údaje z účetnictví formou rozklikávacího rozpočtu. Zveřejňovat veškeré smlouvy obce, veřejné zakázky, u veřejných zakázek se obec nesmí odvolávat na obchodní tajemství.
  • Nezávislý audit – navrhujeme prověřit hospodaření radnice i organizací kontrolovaných obcí za účelem zefektivnění jejich fungování a hledání úspor.
  • Zachování daní a poplatků – nepodpoříme zvyšování daně z nemovitostí nebo jiných poplatků.
  • Vymáhání škod – pokud někdo obci z nedbalosti, či úmyslně způsobí škodu, budeme po něm důsledně vymáhat náhradu.
  • Stanovení kritérii – pro rozdělení příspěvků spolkům stanovíme jasná a férová pravidla.
 3. Veřejné zakázky

  Zákon o zadávání veřejných zakázek jasně definuje, jakým způsobem se mají tyto zakázky zadávat, zveřejňovat, soutěžit, realizovat a kontrolovat. Nicméně sám o sobě negarantuje, že firmy mezi sebou o zakázku opravdu soutěží. Zvláště, v případě zakázek tzv. podlimitních, kdy jsou za účelem podání nabídky oslovovány stále dokola ty samé firmy.

  Podpoříme

  • Místní firmy – zpracovaným plánem rozvoje obce a rozpočtovým výhledem mimo jiný poskytnout místním firmám dostatek času se na výběrová řízení připravit. V Mutěnicích za poslední dobu tyto zakázky realizovali převážně cizí firmy. U podlimitních zakázek vždy oslovovat i místní firmy.
  • Transparentnost výběrových řízení – na stránkách obce zveřejňovat veškerá výběrová řízení, zadávací dokumentace, zdůvodnění výběrů té, které nabídky. Následně provádět průběžné plnění a zveřejnit konečné vyhodnocení realizace projektu včetně celkových nákladů.
  • Průhledné smlouvy –v případě obecních zakázek se obec  nesmí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
  • Zpracování a schválení vnitřní směrnice pro zadávání zakázek, která bude nad rámec ZZVZ zpřísňovat podmínky pro jejich zadávání. Chceme zajistit, aby se o jakoukoli zakázku mohl přihlásit kdokoliv, kdo splní odbornou způsobilost. Tímto snížit cenu a zvýšit kvalitu dodávek.
  • Kvalitní projekty  – na projektové dokumentaci je každá zakázka postavena. Projekty musí být navrženy efektivně bez zbytečností. Projektová dokumentace musí vždy obsahovat rozpočet.
  • Zpracování odborného posudku – před rozhodnutím a realizaci investiční akce necháme zpracovat kvalitní rozpočet tak, aby nedocházelo k neefektivnímu nakládání k s veřejnými prostředky.
 4. Investice

  Budování veřejných statků, jež budou sloužit všem, je jednou z nejdůležitějších činností obcí.  Obec by se měla zaměřit na zkvalitnění dopravní infrastruktuře, inženýrských sítích, občanské vybavenosti a zařízeních pro volnočasové aktivity občanů.

  Podpoříme

  • Vícefunkční dům –   v lokalitě po staré škole. Podpoříme výstavbu domova s pečovatelskou službou nejen pro seniory, ale také dospělé osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a denní stacionář s dílnami volného času, knihovnou a zázemím pro klub důchodců a jiné spolky v obci.
  • Stavební místa – urychlíme přípravu stavebních míst v lokalitě “za Fišmanovým”. Začneme s výkupem pozemků pro možnost zbudování dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů.
  • Turistické informační centrum – na místě současného objektu (U Drobečka) vybudovat turistické informační centrum, které bude zároveň sloužit vinařským a jiným spolkům jako místo jejich setkávání.
  • Obnova a rekonstrukce sportovního areálu Pod Búdama (areál FK) – po vyřešení majetkoprávních vztahů zahájit postupnou rekonstrukci a celkovou obnovu areálu.
  • Obora – zasadíme se o získání Obory do majetku obce za účelem vytvoření místa pro sport a odpočinek
  • Cyklotrasy – budeme usilovat o vybudování cyklotrasy  Klobouky u Brna – Mutěnice- Hodonín a Janův Hrad – Mutěnice – Vracov dle plánu Jihomoravského kraje.
  • Parkoviště před radnicí – budeme prosazovat jeho rekonstrukci  a uděláme vše pro zachování vzrostlých lip.
  • Obnova povrchu a rozšíření chodníku z ulice Brněnská pod Búdy “Výhon” –   navrhneme rekonstrukci této turisty a místními hojně využívané komunikace.
  • Areál pro pořádání venkovních koncertů  – společně s občany a úřady vytipujeme místo mimo zastavěnou část obce.
  • Dětské hřiště – navrhneme umístění herních prvků na více místech po celé obci.
  • Vybudováním umělé ledové plochy – budeme iniciovat vybudování této další možnosti sportovního vyžití občanů
  • Hasičská cisterna  – dlouhodobě jsme pro zakoupení potřebné techniky hasičům  a vytvoření podmínek pro její plné využit
 5. Doprava

  Stále intenzivnější doprava v naší obci trápí nejednoho z nás. Pro snížení negativních dopadů na životy a zdraví občanů Mutěnic a zároveň usnadnění života řidičům.

  Podpoříme

  • Dobudování koridorů pro pěší v rámci projektu “Bezpečně do školy”
  • Zamezení překračování povolené rychlosti v obci – stavební úpravy, úsekové měření.
  • Dobudování, zkapacitnění a opravy povrchů vozovek v obci.
  • Nová parkovací místa – parkování pod Kostelem, v lokalitě Búdy.
  • Rozšíření sítě cyklostezek – zejména Klobouky-Mutěnice-Hodonín a Janův hrad-Mutěnice-Vracov
 6. Podnikání

  Domníváme se, že obec bude bohatnout jen pokud, budou bohatí její občané. Podle zákona o rozpočtovém určení daní se část našich daní (z příjmu FO a PO, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti)  vrací do rozpočtu obce. Proto je vhodné investicemi podpořit další ekonomické aktivity občanů.

  Podpoříme

  • Vybudování průmyslové zóny – navrhujeme vejít jako prostředník v jednání s vlastníky nevyužitých pozemků v průmyslové zóně, popřípadě sáhnout k dílčím změnám územního plánu, za účelem jejího oživení. Chceme, aby průmyslová zóna byla využívána podnikateli, kteří chtějí rozvíjet své podnikání v Mutěnicích a tak mimo jiné podpoříme vznik nových pracovních příležitostí.
  • Obecní zakázky– u zakázek, u kterých zákon o veřejných zakázkách nenařizuje vypisovat výběrové řízení (do 500 tis. Kč), chceme přednostně oslovovat firmy z Mutěnic.
  • Podnikání bez překážek – nebudeme klást žádné zbytečné překážky podnikání a podnikatelům, kteří projeví zájem v Mutěnicích vykonávat svoji činnost. Naopak vyjdeme jim vstříc a podpoříme jejich snažení.
 7. Kultura, sport a spolkový život

  Nedílnou součástí života lidí a obce je kultura. U nás zejména spočívající ve folklorní tradici prezentované kroji, hudbou a hody. Podobně velkou tradici je sportování, kde na prvním místě je nutné zmínit fotbal. Další důležitou součástí jsou různá zájmová sdružení a spolky, jež obohacují život obce. Jako jsou např. Sokol Mutěnice, Ochotníci, Folklórní spolky, Hasiči, Skauti, Myslivci, Vinaři a další.

  Chtěli bychom navázat na naši  spolupráci se zájmovými spolky a sdruženími  a podporovat vznik nových. Občanské aktivity jsou pro obec důležité a každá koruna do nich vložená se nám mnohonásobně vrací.

  Podpoříme

  • Dostatečné financování občanských spolků –  budeme usilovat o stabilní financování činnosti spolků a zajištění důstojného zázemí pro jejich aktivity.
  • Zaměstnání členů hasičského sboru pod obcí –  chceme, aby byla zásahová jednotka vždy schopna výjezdu. Přispějeme k obnově dětského hasičského oddílu.
  • Kulturní komise – budeme navrhovat snížení počtu členů kulturní komise. Jejími členy by měly být činovníci spolků zabývajících se kulturní činností v naší obci, doplněni o zastupitele. Předsedu komise by měla rada obce jmenovat na doporučení samotných členů.
  • Volnočasové aktivity dětí – jsme zastánci vytvoření podmínek pro zapojení se rodičů a různých spolků do práce s dětmi a otevření naší krásné školy lidem – škola by měla každý den žít i po skončení vyučování. Přispějeme ke zřízení detašovaného pracoviště ZUŠ, zejména hudebního oboru.
 8. Bezpečnost

  V poslední době se i v naší obci stále více hromadí problémy s vandalismem, poškozováním cizího majetku i krádeže. Kromě snahy podpořit vhodné podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jež jsou prevencí zejména vandalismu, bychom rádi věnovali těmto negativním jevům více pozornost..

  Podpoříme

  • Diskuzi o počtu obecních strážníků – zanalyzujeme dosavadní přínos obecního strážníka pro zajištění bezpečnosti a prevence vandalismu v obci, zejména v nočních hodinách a o víkendech.

  Zlepšení komunikaci s PČR za účelem zvýšení bezpečnosti v obci.

 9. Zemědělství a vinařství

  Mutěnice jsou zemědělskou obcí, kde významnou oblast tvoří vinařství, jež typickým způsobem ovlivňuje ráz krajiny. Zároveň vinařství přináší ekonomický užitek plynoucí z výroby vína a turismu.

  Podpoříme

  • Udržitelné zemědělství – poměrně velká část polí v okolí Mutěnic je majetkem obce nebo jejich občanů. Jsme zastánci takové zemědělství, které nepovede k znehodnocování půdy či obecního majetku.
  • Pořádání tradičních vinařských akcí – jakou jsou Otevřené sklepy či Pochod slováckým vinohradem
  • Rozšíření plochy vinic – budeme prosazovat rozšíření plochy vinic v katastru obce.
 10. Ochrana životního prostředí

  Čisté životní prostředí považujeme za významnou společenskou hodnotu, dědictví a závazek do budoucnosti. Jako takové je hodné ochrany a přiměřené péče.

  Podpoříme

  • Podnikání s ohledem na  životního prostředí –
  • Nastavíme parametry  provozu skládky v Hraničkách s cílem ponechat zbývající kapacitu  pro potřeby občanů a firem v Mutěnicích. Zastavíme provoz prodělečného překladiště komunálního odpadu. Nejsme zastánci budování dalších skládek v katastru naší obce.
  • Třídění odpadů – zintenzivnit třídění odpadů přímo v domácnostech a udržet tak poplatek za popelnice na co nejnižší úrovni.
  • Aktivity občanů směřující ke zkvalitnění životního prostředí- čistá příroda, upravené a příjemné prostředí naší obce láká turisty. Postarejme se, aby měli důvod se k nám vracet.
  • Zrušení zařízení na zpracování nebezpečných odpadů – budeme se i na dále zasazovat o to, aby na katastru obce postupně zanikla všechna soukromá zařízení na zpracování nebezpečných odpadů. Kromě nemalých rizik tato činnost obci nic nepřináší.
  • Zadržování vody v krajině a prevenci záplav – ve spolupráci s místními zemědělci a odborníky zintenzivníme snahy o zadržování vody v krajině.  Dosáhneme-li směny Obory s LČR, obnovíme zde původní protipovodňová zařízení. Prověříme možnosti obnovy a vybudování vodních ploch v lokalitě Kačinec, Rokytí, Úlehle nad rybníčkem a Panský čepérek.
  • Realizaci krajinotvorných prvků – jako jsou větrolamů, biokoridorů, vodních ploch, remízků