Podnětem Přemysl Rozehnala stran kontroly vad stavebních prací se bude rada obce zabývat (XIV. zastupitelstvo, 20.3.2017).

Zjevné poškození fasády Mateřské školky (MŠ) zavdalo podnět k  připomínce pana Přemysla Rozehnala stran případných reklamací nekvalitně provedených stavebních prací pro obec. Požadoval systém kontrol, jenž by zajistil, aby se reklamace “neprošutrovaly”, ale byly včas uplatněny, tak aby obec nemusela platit případné opravy ze svých vlastních peněz.

“Fasáda na školce je vyšisovaná. Budete to reklamovat?” zeptal se Přemysl Rozehnal starosty Dušana Horáka na veřejném jednání.

K našemu překvapení se ukázalo, že nikdo záruku neuplatnil. Poškození fasády na budově MŠ spočívá v barevné nestabilitě a vymývání komponent z povrchové omítky. Ať již se jedná o nekvalitní použitý materiál, nebo pravděpodobněji o nedodržení technologického postupu při jeho aplikaci, tyto vady lze v záruční době poměrně úspěšně reklamovat. Pokud se nyní obec rozhodne fasádu opravit, bude muset najít v rozpočtu částku odhadem mezi 100 – 200 tisíci korunami.

Nejedná  se v Mutěnicích zdaleka o ojedinělý případ, kdy stavební dílo vykazuje ještě během záruky větší či menší vady, které nejsou s dodavateli včas, ještě před uplynutím záruční doby, řešeny. A  protože obec je následně nucena  odstraňovat vady na vlastní náklady, navrhl Rzehnal systémové řešení tohoto problému. Totiž, aby rada obce pověřila svoji stavební komisi zhodnocením a vypracováním protokolu o stavu investičních celků a to před uplynutím záruční doby tak, aby rada obce mohla následně odstranění vad nárokovat po dodavatelích v rámci reklamačního řízení.

Radní Vladimír Kopeček se sice na návrh pana Rozehnala tvářil jako na naprostý výmysl a co, že pan Rozehnal po panu starostovi požaduje a snažil se odpovědnost hodit na něj potažmo na občany: “Nemáme starostu na to, aby chodil a díval se, kde je oprýskaná fasáda, kde je vykotlaný strom, kde visí něco na stromě, kde je něco špatného, na to jsou i občané, kteří můžou vznést nějaký předmět a rada se s tím vždycky zabývá.”

“Slovo starosta je odvozeno od slova starati se…” reagoval na to Rozehnal.

S tím nelze než souhlasit. Ostatně pro toto obec starostu i místostarostu  zaměstnává, za toto jsou placeni. Navíc jedině oni mají automatický přístup ke všem dokumentům týkajících se investičních akcí. Na rozdíl od zastupitelů, kteří si musí o dokumenty složitě žádat, tyto dvě osoby vždy znají všechny podmínky obcí uzavřených smluv, včetně data uplynutí záruční lhůty.

Je nám lhostejno, zda budou po vzoru svých kolegů z jiných obcí kontrolu stavu investic provádět svépomocí, nebo tímto pověří další osoby, např. již zmiňovanou komisi. Cílem je zlepšit hospodaření obce. Doufejme, že se od rady obce, která se dle slov starosty Horáka bude tímto podnětem zabývat, dočkáme nápravy.

Související odkazy:

Probíhající sanace a rekonstrukce kulturního domu vzbuje silné pochybnosti.

Na podpoře dotace pro výstavbu schodů do kostela se Svobodní neshodli.

Bylo se mnou zahájeno trestní řízení. Prohlásil starosta obce Mutěnice.

XIV.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice – vidozáznam.