Přemysl Rozehnal

Návrh na zveřejňování zastupitelské činnosti

Vážení kolegové zastupitelé,

obracím se na Vás s žádostí, aby jste podpořili náš návrh na zveřejňování podrobných zápisů z jednání a usnesení rady, výborů a komisí, jmenovitého seznamu hlasování všech orgánů, stejně jako veškerých podkladů adresovaných zastupitelům před zasedáním zastupitelstva a to přehledně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Např. na oficiálních webových stránkách obce.

Občané potřebují vědět, kdy, o čem, proč a na základě čeho budou zastupitelé rozhodovat, a to v dostatečném předstihu, aby měli čas například na oslovení zastupitelů nebo na přípravu vlastní účasti na zasedání.

Občané mají právo mít přehled o čem a jak rozhoduje rada obce, komise a výbory.

Proto tento bod navrhneme k projednání na nejbližším zastupitelstvu.
Věřím, že vzhledem k tomu, že toto je i v zájmu nás zastupitelů a že zavádění transparentnosti rozhodovacích procesů bylo součástí volebních programů většiny kandidujících uskupení, bude tento moderní nástroj demokracie a náš další vstřícný krok k veřejnosti většinou hlasů schválen.

Za vaši podporu našemu návrhu předem děkuji.

Přemysl Rozehnal
Zastupitel obce Mutěnice

Přílohy:
– Důvodová zpráva
– Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Smyslem návrhu je zvýšit transparentnost rozhodování volených orgánů obce Mutěnice.

Nakolik chtějí být radnice  otevřeny svým občanům a fungovat transparentně, závisí na vůli jejich vedení. Proto, chtějí-li političtí představitelé realizovat politiku zvyšování transparentnosti, musí příkladně začít sami u sebe, to jest otevřením rozhodování zastupitelstva a rady.

Občané se delegováním rozhodovacích pravomocí na své volené zastupitele nevzdávají svého práva být plnohodnotně informováni o všech obecních záležitostech a požadovat po svých zastupitelích naprostou otevřenost, spolehlivost a důvěryhodnost. Každý občan má právo se na své zastupitele obracet v obecních záležitostech a být přítomen zasedání zastupitelstva. Aby těchto svých práv mohl plně využívat, musí mít občan dobrý přístup k informacím ze zastupitelstva a rady.

Stejně tak zastupitel má právo aby jeho voliči měli jasnou představu na bázi jakých informací se jejich zvolený zástupce rozhoduje a mohli tak objektivně posoudit kvalitu jeho práce.

Zastupitelstvo je sice jediným občany přímo voleným orgánem a má také nejdůležitější rozhodovací pravomoci, avšak naprostá většina rozhodnutí bývá předjednána ve výborech zastupitelstva, respektive v radě a jejích komisích. Při projednávání na zastupitelstvu pak může být pouze uvedeno, že rada a příslušné výbory zastupitelstva doporučují nějaké usnesení ke schválení a o obsahu usnesení se již nejedná. Rada má navíc ještě samostatné rozhodovací kompetence, nezávisle na zastupitelstvu. Proto potřebují mít občané přístup k adekvátnímu množství informací a dokumentů také z jednání výborů zastupitelstva, rady a jejích komisí. Vzhledem k ze zákona neveřejné povaze zasedání rady a komisí se může zdát, že by snad mělo stačit zveřejnit zápis a usnesení. Takový přístup však neodpovídá zaprvé důležitosti rozhodnutí, která jsou v těchto orgánech přijímána, a zadruhé standardům transparentnosti moderního úřadu. Neveřejnost v tomto pojetí však neznamená nic víc, než aby radní na zasedání nebyly nikým rušeni. Proto nevidíme žádnou překážku pro zveřejňování informací z těchto orgánů stejným způsobem, jakým to má dělat a  např. v Mutěnicích již částečně dělá zastupitelstvo.

Pro občany-voliče je velice důležitým a málokde zveřejňovaným údajem o zastupitelích jmenovitý přehled všech hlasování, především k jednotlivým usnesením. Bez zajímavosti není ani přehledná prezenční listina zastupitelů z jednotlivých zasedání, vypovídající o jejich vztahu k získanému mandátu.

Zasedání zastupitelstva a veškeré informace na něm projednávané jsou veřejné, proto není žádný důvod je nezveřejňovat na internetu, samozřejmě s výjimkou ze zákona nezveřejnitelných údajů. (Zde se jedná zejména o osobní údaje, například v podkladech a usneseních o přidělování obecních bytů. V takových případech stačí jméno převést na iniciály či vymazat.) Podstatné je, aby zveřejňované informace byly úplné a přehledně strukturované. Uživatelsky nejpřehlednější je umístění všech dokumentů ke každému zasedání zastupitelstva na jedné stránce, nikoli roztroušeně pod různými odkazy. Po prozkoumání různých webových stránek obcí se nám jako nejlepší způsob zveřejňování jeví tato tabulka, inspirovaná webovými stránkami slovenského města Lúčenec (viz Lučenec – Zasadnutia Mestské rady)

Pro lepší názornost viz tabulky:

tabulka 1 návrh zveřejňování

tabulka 2 návrh zveřejňování

Příklady samospráv informujících občany o zasedání zastupitelstva a rady na české poměry nadprůměrným způsobem:

Návrh usnesení

„Všechny podklady pro jednání zastupitelstva upraví sekretariát starosty dle požadavků platných právních předpisů a zajistí jejich zveřejnění na internetových stránkách obce nejdéle 24 hodin po jejich zaslání zastupitelům.“

„Sekretariát starosty po obdržení ověřeného zápisu včetně jmenovitého seznamu hlasování ze zastupitelstva, rady, její komise či výboru do 5 pracovních dnů celý zápis včetně podkladů a příloh pro účely zveřejnění zpracuje a zajistí jejich zveřejnění na internetových stránkách obce.”

,,Všechny dokumenty budou umístěny přehledně v tabulce na jedné stránce způsobem uvedeným v důvodové správě k tomuto návrhu. Texty a dokumenty budou ve formátu PDF. Dokumenty budou na stránkách obce archivovány po neomezenou dobu. Tato opatření nabývají okamžitou účinnost”