Jana Škvařilová

Jak zlepšit spolupráci rodičů a školy v Mutěnicích

V Mutěnicích dlouhodobě dochází k nedorozuměním mezi vedením školy a rodiči. Přitom však účinná komunikace s rodiči je bezpodmínečnou součástí kvalitní práce učitele.

Řešení vidíme především v tom, postavit rodiče do role rovnoprávného partnera při výchově dětí. Tato role rodiče – partnera by měla být ve vztahu se školou rozvíjena formou vzájemné komunikace a informovanosti, znalosti cílů a vizí školy. Domníváme se, že bychom takto předešli stížnostem rodičů i odchodům žáků z naší základní školy.

Účinným nástrojem v tomto procesu může jednoznačně být školská rada. Většina rodičů školou povinných dětí určitě zaregistrovala její vznik (školský zákon č. 561/2004 Sb) a zúčastnila se voleb členů rady z řad rodičů, kteří tvoří jednu třetinu tohoto orgánu. Význam školské rady je však stále dost podceňován. I přesto, že její pravomoci rodičům umožňují  významně se spolupodílet na správě školy.

Zákon jasně říká, co vše mohou rodiče jejím prostřednictvím ovlivnit:

(1) Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zřizovatel školy, v našem případě tedy obec, má na chod školské rady značný vliv. Stanoví totiž počet jejích členů, vydá její volební řád a také jmenuje jednu její třetinu. Další třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků (tedy rodiče) a pouze poslední třetinu tvoří volení pedagogičtí pracovníci dané školy.

V souladu se zákonem, tak obec jako zřizovatel může, ve spolupráci s rodiči činnost školské rady podpořit a zviditelnit. Ovlivnit jejím prostřednictvím významně komunikace školy s veřejností a dostat tento účinný nástroj k vlivu na fungování školy do obecného povědomí rodičů.