Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Dopis radě obce ohledně nové pracovní pozice „správce“.

Dopis pana Josefa Vagundy Drgáče radě obce Mutěnice, kde se vzdává svého členství ve výběrové komisi na pracovní pozice Správce kulturních a sportovních zařízení.

Bc. Josef Vagunda-Drgáč
Zastupitel Obce

Rada Obce Mutěnice

Mutěnice 1.12.2014

Vážení radní,

nejprve Vám chci poděkovat za nominaci do výběrové komise na Správce kulturních a sportovních  zařízení Obce. Na základě informací, které jsem si opatřil o této pracovní pozici prostřednictvím mailové korespondence s místostarostou panem Petrem Bízovou a diskuzí s ostatními členy výběrové komisi  navrhuji Radě obce, aby Obec toto pracovní místo  nezřizovala.

K tomuto závěru mě přivedlo několik důvodů:

  • Hřiště a  amfiteátr budou svému účelu sloužit zhruba 7- 8 měsíců v roce, tudíž je neekonomická platit správce zařízení, když  4-5 měsíců nebude vykonávat na těchto zařízením žádnou práci. Domnívám se také, že může docházet k časovému překrývání jednotlivých prací např. na kulturním domě a zároveň na hřišti.
  • Navrhuji tyto pracovní činnosti rozdělit a správu hřiště svěřit osobě, která tuto práci bude konat na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, odměnu vždy vypočítávat podle skutečně odvedených hodin práce. Případně užívání hřiště nechat volně bez správy spočívající v „ odemykání a zamykání“ i za cenu rizika většího opotřebení než běžného. Např. výměna potrhaných sítí jednou za tři roky může být v konečném důsledku levnější než výměna sítí jednou za čtyři roky plus mzda k tomu zvlášť určenému pracovníku.
  • Pokud má správce odpovídat i za kulturní dům jaká bude jeho náplň práce? Dohodnutí volného termínu, sepsání smlouvy o pronájmu objektu, předání objektu, převzetí objektu, zajištění drobných oprav, dodavatelské zajištění odborných oprav, zajištění úklidové firmy apod.  Kolik hodin je nutné tímto způsobem věnovat jedné akci, můj odhad činí  20 hodin. Kolik těchto akcí za rok proběhne, bude těchto akcí 10? Pokud ano, bavíme se o cca 200 hodinách ročně. V případě stálého pracovního místa   na poloviční úvazek roční fond pracovní doby bude zhruba 960 hodin a 1920 hodin v případě plného pracovního úvazku. Osobní náklady skládající se ze mzdy, sociálního a zdravotního pojištění budou tak  činit cca 100 000,-  Kč respektive 200 000,- Kč.
  • Doporučuji, aby Obec zodpovědnost za technický stav Kulturního domu a amfiteátru svěřila např. panu Martinu Šupovi a zodpovědnost za pořádání kulturních akcí např. dvěma členům kulturní komise, jež by tuto činnost vykonávali na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, odměnu vždy vypočítávat podle skutečně odvedených hodin práce. Věřím, že tento způsob bude v konečném důsledku levnější i efektivnější.
  • Dále se domnívám, že kulturní komise tvořená širším spektrem osob s různými zájmy přispěje k většímu počtu pořádných akcí, přičemž členové kulturní komise či spolků a jiných skupin svoji činnost vykonávají s daleko větší ochotou a entusiasmem (mnohdy bez nároku na odměnu) přispět ke společenskému životu v obci lépe, než zaměstnanec konající svoji práci na základě tlaku vyvíjeného ze strany zaměstnavatele.

Navrhuji, aby Obec tyto činnosti vykonávala nejdříve sama se stávajícími zaměstnanci, členy kulturní komise či dalšími osobami. Pokud se např. během půl roku až roku ukáže, že s ohledem na počet pořádaných akcí, odpracovaných hodin a finančních nákladů, není tento způsob efektivní, se teprve poté uvažovalo o zřízení pracovního místa na částečný či plný úvazek.

Vzhledem k tomuto mému názoru se zříkám členství ve výběrové komisi na Správce sportovních a kulturních zařízení obce.

S pozdravem

Josef Vagunda-Drgáč