Chceme průhledné hospodaření

Strana Svobodných občanů prosazuje vyrovnanost veřejných rozpočtů na celostátní, krajské a obecní úrovni, hájí zásadu průhlednosti obecních rozpočtů a zmenšování prostoru pro korupci.

Rozpočet Mutěnic je průměrně 55. mil ročně. Příjmová část rozpočtu  obce je tvořena příjmy, daňovými, nedaňovými, kapitálovými a dotacemi. Zhruba poloviny rozpočtu obce jde na běžné výdaje (opravy a udržování, školství, vnitřní správa, atd.) a druhá polovina na investice do veřejných statků.

Prosazujeme několik tezí, kdy transparentnost finančních toků musí být zaručená na prvním místě a k tomu navrhujeme přijmout následující opatření:

1. Zveřejňování údajů z účetnictví a rozpočtu

Zejména výkaz zisků  a ztrát, rozvahu, hlavní knihu, výkaz o hodnocení plnění rozpočtu, soupisy faktur a platebních poukazů. Většinu těchto podkladů obec má k dispozici, našim požadavkem je jejich pravidelné zveřejňování na internetu obce. Ostatní jako např. soupis faktur je jistě možné s malým úsilím získat z účetního programu a umístit je na web.

Proč a k čemu bude?

Díky těmto informacím si může každý občan kdykoliv a jednoduše zjistit, co a jak bylo z veřejných peněz  placeno, co kolik stálo a kdo je příjemcem platby.

2. Zveřejňovat veškeré smlouvy obce a veřejné zakázky

Domníváme se, že aktivních smluv nebude mít obec víc jak 50. Dle našeho názoru nebrání nic tomu, aby se tyto smlouvy naskenovaly a umístily opět na internet. Jsou města a obce, jejichž smlouvy vstoupí v platnost teprve zveřejněním na internetu. Nesouhlasíme s tím, aby se obec v této souvislosti odvolávala na obchodní tajemství.

Proč a k čemu to bude?

Takto se každý bude moci seznámit s tím, kdo a za jaké ceny zakázky v obcích realizuje, co je předmětem jednotlivých smluv a zakázek.

3. Poskytovat komentovaný rozpočet obce

Vhodným způsobem popsat příjmové a výdajové položky. Hlavně investice do veřejných statků jasně vysvětlit k čemu mají sloužit, jak budou financované a kdy budou realizované.

Proč a k čemu to bude?

Takto srozumitelně zveřejněný komentovaný rozpočet umožní, aby občané měli možnost se k jednotlivým investicím vyjadřovat.

4. Sestavit rozpočtový výhled na celé volební období

Tak, aby se všechny investice nerealizovaly v roce, kdy se mají konat další volby. Vytvořit koncept rozvoje obce, s ohledem na možnost získávání dotací na jejich realizaci a zpracovat projekty tzv. do šuplíku.

Proč a k čemu to bude?

Tento koncept  nejen umožní být řádně připravený a účinně a co nejefektivněji čerpat dotace, ale zároveň poslouží i firmám, které by se mohli s dostatečným předstihem připravit na účast ve výběrovém řízení.

5. Nezávislý audit hospodaření

Chceme vyhodnotit, jestli si obec počíná s péčí řádného hospodáře a veškeré její příjmy a výdaje jsou na patřičné výši, odpovídají cenám obvyklým s ohledem na poměry v místě obvyklém.

Proč a k čemu to bude?

Věříme, že je takto možné odhalit rezervy a ušetřené prostředky použít k rozvoji obce.

Přehled dokumentů, které navrhujeme zveřejňovat

Požadovaný dokument Současné umístnění Požadovaný stav
Rozvaha Tištěný dokument na webu obce Tento stav je dostatečný
Výkaz zisků a ztrát Tištěný dokument na webu obce Tento stav je dostatečný
Výkaz o plnění čerpání rozpočtu Tištěný dokument Měsíčně umísťovat na web
Závěrečný účet obce Tištěný dokument na webu obce Tento stav je dostatečný
Přehled faktur Tištěný dokument Měsíčně umísťovat na web
Přehled platebních poukazů Tištěný dokument Měsíčně umísťovat na web
Hlavní kniha Tištěný dokument Měsíčně umísťovat na web
Přehled veřejných zakázek Tento dokument neexistuje Vytvořit a umísťovat na web
Komentovaný rozpočet obce Tento dokument neexistuje Vytvořit a umísťovat na web
Rozpočtový výhled Tento dokument neexistuje Vytvořit a umísťovat na web

Závěr

S ohledem na  rostoucí vzdělanost a informovanost občanů i  úroveň rozvinutosti státní správy chceme, aby také obec Mutěnice zachytila moderní trendy a poskytovala maximum informací svým občanům o způsobu svého hospodaření s prostředky nás všech.

Zdroje informací

Zdroj náhledového obrázku Monitor-informační portál ministerstva financí – výdaje obec Mutěnice v roce 2013 na občana.